Pagina's

Totaal aantal pageviews

4 mei 2020

CORONA vs GRIEP:...WAAR blijft de eerlijke informatie van Rutte en het RIVM ??

CORONA vs GRIEP......Beiden dodelijk?
WAAR blijft de eerlijke informatie van Rutte en het RIVM ??

.ZEER opmerkelijk, en onomstotelijk feit gevonden betreffende de Griepepidemie en Corona !
In week 11 naar week 12 van dit jaar is het landelijk sterftecijfer ineens gestegen van 3213 naar 3600..daarna een week boven de 4000, daarna net boven de 5000 en de drie weken erna zie je een daling tot 4028 in week 17......

 
Als ik kijk naar de info van het RIVM betreffende de weken waarin in voorgaande jaren er sprake was van een ( einde ) griepepidemie dan is dat week 15, in 2018, week 10 in 2017, week 14 in 2016. 

 
Volgens die data is het dus absoluut mogelijk dat het einde van de griepepidemie samenviel met de stijging van het aantal overlijdens door Corona..e n  mekaar zlefs een week of drie overlapten, met de aantekening dat dit de sterfgevallen zijn in week 11 naar 12 maar men dus eerder besmet is geraakt...zeg maar even voor het gemak een week of zo eerder..dus week 10, en omdat dat een niet te weerleggen feit is mag je ook concluderen dat dit volledig aan de weken beantwoord van de griepperiode in de laatste 4 jaren.


 
Conclusie...de kans is zeer groot dat beide virussen tegelijkertijd slachtoffers hebben gemaakt, immers is de griep in voorgaande jaren in die weken nog steeds actief en zo ja, dat dat de escalatie van opnames zou kunnen verklaren !( dubbele besmetting )
Op zijn minst opmerkelijk dat de Corona periode absoluut de griepperiode overlapt !..Wat dit verder dus in moet gaan houden, qua telling is dat men de sterfgevallen die te wijten zijn aan griep hoogstwaarschijnlijk als Corona geval heeft aangemerkt...wat onjuist is en een dramatischer beeld geeft..terwijl dit ten dele Griep was !

.Als je weet dat in 2017 / 2018 het aantal doden door GRIEP 9440 bedroeg en Corona tot heden ongeveer 5056 slachtoffers op de naam heeft....en beiden elkaar een week of drie overlappen ( een griepepidemie kan wel zo,n 11 weken duren ) dan zul je begrijpen dat 3/11 van de mogelijke 9000 griep doden GEEN Corona geval zijn en dat geeft plotseling een wel heel ander beeld van Corona...die tot nader order qua dodelijkheid niet kan tippen aan de griep van 2017 / 2018 ! 

Overigens waren 3 van de 4 jaren voorafgaande aan deze Corona qua aantallen in aantallen ook dodelijker dan deze Corona...en dus mag je je afvragen...hoe dodelijk is Corona dan eigenlijk en rechtvaardigt dit wel alle Regels...die, zoals overduidelijk uit de eigen documenten van het RIVM blijkt absoluut , qua dodelijkheid niet in de buurt komt van de jaarlijkse griep, temeer daar het aantal dodelijke slachtoffers al drie weken dalende is 

 ! Tot slot even extra data...griepepidemie 2017 / 2018 ...9444 doden....2016 / 2017... 7503 doden ..2015 / 2016 3900 doden en 2014 / 2015 ..8600 doden....en da,s schrikken of niet ??
Deze data wederom van het RIVM en het CBS !
..Het word steeds gekker nietwaar ?


RUTTE EN HET RIVM HEBBEN WEL WAT UIT TE LEGGEN !!

Bron van de informatie:
 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?fromstatweb
en 
https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

14 dec. 2019

" Open Brief " aan KLANKBORGROEP Oostvaardersplassen Provincie Flevoland !!

 " OPEN BRIEF " aan de KLANKBORDGROEP !

Waarom een " open brief " ?

Ik vroeg na 5 december, het moment waarop de antwoorden kwamen op de vele gestelde vragen van 2 november 2019, n.a.v. de " Toekomstplannen Oostvaardersplassen ", de griffier van de Provincie Flevoland of er een bericht gezonden kon worden naar de " klankbordgroep " die de bijeenkomst van 2 november organiseerde.
Hierop is elk antwoord uitgebleven waarna ik van mening was dat dit aansloot op de op- en aanmerkingen die ik wilde maken, en waar men kennelijk geen gehoor aan wenst te geven, dan wel kritische vragen compleet wenst te vermijden, betreffende de falende wijze van communiceren die nu al van toepassing is ~!


" Open brief " :
Geachte leden van de klankbordgroep,

1** Ik, en naast mij velen, vragen zich af hoe het in godsnaam bestaat dat men wel het lef heeft om een bijeenkomst te organiseren, en daarbij terloops de " OVP STRIJDERS " in de WAAN te laten dat men serieus genomen zou worden, sterker nog...men de hoop heeft doen herleven dat er een opening zou bestaan om de alom bekende " Know-How " van deze personen en of groepen te implementeren in het toch wel onduidelijke en gammele beleid zoals tot nu toe gevoerd word in de Oostvaardersplassen, en men deze hoop de grond in heeft geboord met de mededeling dat Uw Klankbordgroep pas over 1 JAAR een rapport moet afleveren waarin vermeld staat HOE men met het " publiek " dient te gaan communiceren ! Was het de beoogde intentie die er van meet af aan bestond om te weten te komen wat de exacte punten van kritiek waren of is men geschrokken van de nodige vragen waar, gelet op de antwoorden, geen onderbouwde antwoorden kwamen?

2** Is " communicatie " niet bedoeld om via " hoor en wederhoor " tot een uiteindelijke conclusie te komen, waarbij het niet ondenkbaar was dat de " OVP Strijders " een aantal antwoorden had moeten krijgen die bij hadden moeten dragen aan een verantwoordelijker beleid in de OVP dan tot nu toe ??

3** Moet Uw " Klankbordgroep " niet tot de conclusie komen dat het juist de Provincie Flevoland is die een juiste wijze van communiceren met het " publiek " daadwerkelijk in de weg staat...zeker gelet op de antwoorden waar geen enkel optie voor open is gesteld om op te reageren waarna men " van gedachte had kunnen wisselen, " en eventuele argumenten had kunnen toelichten ??

4** Is Uw " Klankbordgroep " in wezen niet totaal buiten schot gezet doordat Uw " Klankbordgroep " pas over en jaar eens een rapport uit moet brengen daar waar dit binnen afzienbare tijd mogelijk is??
De vraag rijst natuurlijk wat daar de reden van is temeer daar het de gewekte intentie was dat men interesse in de " Know-How " meende te moeten tonen, en deze ook onder woorden bracht maar in de praktijk meer weg heeft van een soort " MUILKORF " en de " bips " van de provincie door deze oneigenlijke constructie ogenschijnlijk weer eens word ingedekt !

5** Ongetwijfeld heeft de " KLANKBORDGROEP " op 2 november j.l. de gestelde vragen bijgehouden....en zo ja...waarom is niet op elke vraag een antwoord gekomen, zoals wel was toegezegd...denkende aan o.a het " bodemdalingsaspect en zijn effecten " die grote aandacht in het beleid dient te krijgen daar dit ALLES te maken heeft met de levensvatbaarheid van de kuddes gelet op de hoeveelheid voeding, waarbij ook de " begrazingsdruk " zoals gesteld door mede strijder " Bas Metzemaekers onder woorden is gebracht !!

HALVE ANTWOORDEN zijn GEEN ANTWOORDEN !!

Conclusie: Als de " Klankbordgroep " in het leven is geroepen om te onderzoeken hoe de communicatie verbeterd kon worden stel ik,....stellen wij, dat de taak overduidelijk NIET gaat lukken en eerder de argumenten om meer en steviger " tegengas " te gaan geven aan het huidige OVP beleid eerder versterkt gaat worden....want WIJ OVP STRIJDERS zullen NOOIT ZWIJGEN als het om vermijdbaar dierenleed gaat !

Hoogachtend, Jos Theboss....en VELE anderen !!

9 dec. 2019

Bodemdaling in de Oostvaardersplassen....de voeding sterft af !!


Het zorgvuldig VERMIJDEN van enig antwoord op de gestelde vraag, op 2 november 2019m,.... hoe het zit met de BODEMDALING in de OOSTVAARDERSPLASSEN maakt duidelijk dat DAAR de ACHILLESHIEL van het OVP BELEID ligt !

Dat door de bodemdaling de voeding, door het stijgende grondwater in de OVP, AFNEEMT en dus de verzilting sterk TOENEEMT omdat MET dit grondwater ook de ZOUTLAAG mee omhoog komt is GLASHELDER !

Dat deze bodemdaling ook de oorzaak KAN zijn van de rare plukken stervende bomen en gewas lijkt steeds aannemelijker te worden !
Naast natuurlijk de vraag wat er destijds allemaal in het SLIB zat toen men het gebied op spoot ~~!
Naar mijn mening moet HIER dus GROTE DRUK op worden gezet DOOR EEN IEDER omdat een AANTOONBAAR afnemende hoeveelheid voeding GROTE gevolgen heeft voor het LEVEN en DOOD in de Oostvaardersplassen !!

Reactie na bijeenkomst 2 november 2019 met Province Flevoland GROOT SCHANDAAL !!

Op de vraag hoe het met de BODEMDALING zit en de invloeden kwam GEEN antwoord, hetgeen veel zeggend is !

Reactie op de vragen en suggesties uit de informatiebijeenkomst Oostvaardersplassen van 2 november 2019
DEEL 1: Vragen naar aanleiding van presentatie
1. De commissie Van Geel gaat uit van 1,4 GVE (grootvee-eenheden) om de begrazingsdruk of dierdichtheid te
berekenen. Hierbij zijn de ganzen niet meegenomen. Dat zou betekenen dat de begrazingsdruk 1,9 gve zou
moeten zijn. Hoe zit het met deze berekening en moet er dan geen beheer op de ganzen plaatsvinden?
Grootvee-eenheden (GVE) is een begrip dat gehanteerd wordt in de grondgebonden melkveehouderij. Daarmee is
het niet vanzelf van toepassing op een natuurgebied. In een natuurgebied is het te behalen ecologische doel de
basis voor het bepalen van de begrazingsdruk die daar bij past.
De situatie van rond de eeuwwisseling is in het provinciale beleidskader als referentieperiode genomen voor het
bepalen van de aantallen grote grazers in het gebied. In die periode waren er circa 1.100 grote grazers in het gebied
aanwezig, evenals grote hoeveelheden ganzen. Het aantal overwinterende grauwe ganzen was toen vergelijkbaar
met het aantal van nu. Het aantal overwinterende kolganzen was destijds iets hoger en het aantal brandganzen lag
iets lager. In die periode bestond het landschap van het grazige deel uit een combinatie van graslanden en
struwelen, een (half-open) landschap dat ook in het beleidskader wordt beoogd. Een divers landschap passend bij
een moerasecosysteem wat voldeed aan de Natura 2000- opgave en de opgaves vanuit het Natuurnetwerk
Nederland. Brandganzen, kolganzen en grauwe ganzen zijn Natura 2000-doelsoorten. Beheer op aantallen ganzen
binnen het Natura 2000-gebied is vanuit de Europese regelgeving niet mogelijk.
2. Hoe ziet u de toekomst Oostvaardersplassen over 20 à 30 jaar? Wordt daarbij rekening gehouden met zaken
zoals woningbouw en de wolf?
Het provinciale beleidskader beschrijft de toekomst van de Oostvaardersplassen in de hoofddoelstelling van het
beleid: ‘een door de mens als bijzonder ervaren en kwalitatief hoogwaardig natuurgebied dat dicht bij het stedelijk
gebied van Flevoland en de Randstad ligt’. De natuurwaarde wordt beschermd door de status als Natura 2000-
gebied en de Natuurbeschermingswet. De Oostvaardersplassen is een belangrijk natuurgebied binnen het
Nationaal Natuurnetwerk Nederland. Woningbouw binnen het natuurgebied past niet binnen deze doelstelling. De
opgave is om deze bijzondere natuur op een passende manier beleefbaar te maken voor de bezoekers.
De terugkeer van de wolf in Nederland is een natuurlijk proces. Mocht de wolf zich uit zichzelf vestigen in Flevoland
dan zal de provincie handelen op basis van afspraken die hierover in interprovinciaal verband zijn gemaakt.
3. Er moeten nu weer 1.000 herten afgeschoten worden in het kader van de reset. Dat blijft zo doorgaan en
daarmee wordt de reset nooit afgerond.
De reset van de grote grazers uit het provinciaal beleidskader heeft als doel dat het aantal edelherten eenmalig
verminderd wordt om vervolgens met een beheer dat gericht is op beheerste ontwikkeling van de kuddes onder
een plafond van in totaal 1.500 grote grazers. Naar aanleiding van de de uitspraak in de rechtszaak van 12
november is de opdracht om dat aantal te bereiken stopgezet.
4. Uitplaatsing paarden lukt niet meer. Waarom gaan ze dan niet meteen naar de slacht?
In de periode dat de paarden teruggebracht zijn van 670 naar 450 dieren is er door de provincie voor gekozen om
Staatsbosbeheer te vragen de dieren uit te plaatsen. Dat is gelukt. De ervaring laat zien dat uitplaatsing niet
eenvoudig is. De paarden die op dit moment in de vangweide staan, worden nog uitgeplaatst in het voorjaar van
2020. Het beheer van de paarden vanaf 1 januari 2020 wordt op dit moment uitgewerkt door Staatsbosbeheer in
het managementplan.
5. Wanneer wordt het anticonceptierapport opgeleverd, wat is deadline?
Op verzoek van Gedeputeerde Staten is in november 2018 aan de Universiteit Utrecht gevraagd om een
literatuuronderzoek te doen naar de mogelijkheden voor anticonceptie bij de verschillende grote grazers in de
Oostvaardersplassen. De Universiteit Utrecht heeft hiervoor een breed team samengesteld om het vraagstuk
6. Wanneer wordt er gestart met anticonceptie? Waarom niet meteen toepassen bij paarden?
Gedeputeerde Staten zijn in afwachting van de resultaten van een literatuuronderzoek door de Universiteit Utrecht. Hierin wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de drie soorten grazers. De provincie wacht de resultaten van dit onderzoek af.
7. Hoe wordt er gekeken naar de discrepantie tussen het doel van dierenwelzijn en afschieten van herten?
De provincie begrijpt dat hier een discrepantie tussen lijkt te zitten. Daarom heeft Gedeputeerde Staten in augustus 2018 advies hierover gevraagd bij de Raad voor Dieraangelegenheden. Deze onafhankelijke adviesraad heeft vanuit het perspectief van het dierenwelzijn gekeken naar de opties om de aantallen edelherten te verminderen. Hun advies: “Herplaatsing van edelherten heeft niet op voorhand de voorkeur van de Raad boven afschot. De onvermijdelijke inbreuken op het welzijn van de edelherten, in combinatie met een reëel risico op uitval tijdens transport en het perspectief om bejaagd te worden op de nieuwe locatie, maken dat afschot van edelherten in de huidige situatie acceptabel kan zijn.”
8. Rekensom edelherten klopt niet. Dat geeft geen vertrouwen in reset.
Tellingen van dieren in de natuur kent altijd een foutmarge, zo ook de helikoptertelling. Deze telling is ook nooit bedoeld geweest om een exacte telling te zijn, maar voor het volgen van trends in de populatie. Dit jaar is de helikoptertelling nageteld op basis van foto’s die genomen konden worden tijdens de telling. Dit geeft een nauwkeuriger resultaat, maar nog steeds wordt er rekening gehouden met een foutmarge in de telling. Op het boswachtersblog geeft Staatsbosbeheer uitleg over de methode. Zie ook antwoord op vraag 3.
9. Hoe zit het met tellingen: voorjaars- en najaarstelling? En hoe zit het met de inzet van drones bij deze tellingen?
Staatsbosbeheer voert in het najaar helikoptertellingen uit van de grote herbivoren. In het provinciaal beleidskader wordt aangegeven dat tellingen van grote grazers gestandaardiseerd moeten worden voor het voorjaar en najaar. Door Wageningen Environmental Research is in 2018 advies uitgebracht op het protocol voor de helikoptertelling, Op basis van dit advies heeft Staatsbosbeheer het protocol van de helikoptertelling gestandaardiseerd. In het protocol is sprake van een najaarstelling in oktober en een voorjaarsstand gebaseerd op de najaarstelling minus de in de winter afgevallen dieren.
De commissie van Geel geeft aan dat er beloftevolle technieken in ontwikkeling zijn om met behulp van drones tellingen uit te voeren. Staatsbosbeheer is reeds een verkenning gestart naar de toepassing van drones bij monitoring en telling van grote grazers. Op dit moment staan de regelgeving rond het gebruik van drones en de praktische uitvoering in een groot gebied als de Oostvaardersplassen de inzet van drones in de weg.
In het Faunabeheerplan is opgenomen dat er de komende jaren over gegaan wordt van de helikoptertelling in het najaar naar een grondtelling in het voorjaar. Bij deze grondtelling worden naast het aantal edelherten ook de samenstelling van de populatie in beeld gebracht. Een voorjaarstelling is in lijn met de landelijke methodiek.
10. We hebben beelden gezien van het afschot: er lijkt sprake van drijfjacht en in de roedel schieten.
De faunabeheerders die ingezet worden door Staatsbosbeheer en die het afschot uitvoeren, houden zich aan het vastgestelde protocol. Daarbij mag enkel vanuit stilstaande positie geschoten worden en wordt er niet zodanig in een roedel geschoten dat hierdoor de kans bestaat dat dieren die zich achter het dier dat wordt geschoten bevinden bij een doorschot worden verwond. Staatsbosbeheer voorkomt hiermee dat voorkomen wordt dat bij een schot dieren worden verwond die zich achter het dier dat wordt geschoten bevinden (het zogeheten doorschot).
Er vindt geen drijfjacht plaats waarbij dieren in de richting van de schutters worden opgejaagd. De schutters rijden met de auto naar hun positie en schieten vervolgens vanuit een stilstaande auto. Omdat de herten soms meebewegen met een positie innemende auto, lijkt het alsof de dieren worden opgejaagd. Maar van een drijfjacht is geen sprake.
De betreffende filmbeelden zijn van grote afstand gemaakt en op de filmbeelden is de positie van de schutter niet te zien. Op grond van de filmbeelden is niet te constateren dat er in een roedel wordt geschoten. Op de filmbeelden is duidelijk te zien dat alleen het geschoten hert wordt geraakt en er geen doorschot plaatsvindt waarbij andere herten worden geraakt. Dat betekent dat het geschoten hert zodanig geïsoleerd stond dat het veilig kon worden geschoten.
Er is een handhavingsverzoek ingediend waarbij de betreffende filmbeelden zijn ingebracht. Er is om handhaving gevraagd omdat volgens de verzoekers afschot heeft plaatsgevonden in strijd is met de weidelijkheidsregels, omdat er sprake zou zijn van drijfjacht en omdat er geschoten zou worden in een roedel. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV) voert de controle op de naleving van de groene regelgeving en de daarop gebaseerde opdrachten en vergunningen uit. Zij hebben geconstateerd dar er geen sprake is van overtreding van de voorschriften. Op basis van deze constateringen heeft Gedeputeerde Staten het handhavingsverzoek afgewezen. Dit besluit van Gedeputeerde Staten is in een rechtszaak bij de voorzieningenrechter getoetst. De rechter heeft het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
11. Uit een verslag van de OFGV zou blijken dat er slachtafval in water is gekomen. Klopt dit?
Door de OFGV is tijdens een controle geconstateerd dat er bloed dat vrijkwam bij het ontweiden van herten in een watergang terecht is gekomen. Staatsbosbeheer heeft hierop direct actie ondernomen en maatregelen getroffen om dit bloed op te vangen en af te voeren. Sindsdien heeft zich dit niet meer voorgedaan.
12. We hebben foto’s gezien van paarden uit Oostvaardersplassen bij de slager. Klopt dit?
Nee, vanuit de Oostvaardersplassen zijn er geen paarden naar de slager gegaan. Eind oktober is een groep van ongeveer 50 paarden uit het Horsterwold naar de slacht gegaan.
DEEL 2: Reactie op suggesties (plenair opgehaald)
1. Alle grote grazers weghalen.
In het provinciaal beleidskader is het advies opgenomen om na de reset van de grote grazers nader te verkennen/onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het uitnemen van een of twee van de soorten grote grazers. Deze verkenning heeft nog niet plaatsgevonden.
2. Eerst uitzoeken, dan doen (een suggestie in relatie tot waterpeildaling en vistrap).
Voor alle maatregelen in het gebied wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering een uitwerking van de plannen gemaakt. Hierin wordt zo goed mogelijk uitgezocht wat de consequenties zijn, in welk periode de werkzaamheden plaats kunnen vinden en met welke randvoorwaarden rekening gehouden moet worden. Dit is ook gebeurd bij de verlaging van het waterpeil in het moeras en wordt ook gedaan bij de aanleg van de vistrap.
3. Wees eerlijk en vertel de waarheid zoals hij is. Het voorbeeld van een veulentje in Oostvaardersveld, wat is daarmee gebeurd?
Als hier wordt gevraagd naar een veulen in het Oostvaardersveld dat door de moeder werd verstoten: dit veulen is door de boswachters herhaaldelijk bij de moeder teruggezet, maar werd niet geaccepteerd. Uiteindelijke heeft de dierenarts het dier laten inslapen en is het afgevoerd.
4. Hengsten castreren of apart van de merries zetten.
De Universiteit Utrecht is gevraagd om in te gaan op methoden voor anticonceptie, waaronder het definitief onvruchtbaar maken van grote grazers. Zie ook antwoord op vraag 5 en 6 uit deel 1 van dit document.
5. Heckrunderen: eerder voeren zodat strijders rust hebben.
Het provinciaal beleidskader geeft aan dat het bijvoeren van dieren die leven in een natuurgebied in de
winterperiode op het eerste gezicht een sympathieke maatregel lijkt, maar dat bijvoeren in werkelijkheid negatieve
(neven-)effecten heeft. Bijvoeren leidt ertoe dat meer dieren de winter overleven door het voedselaanbod van het
gebied als het ware kunstmatig te verhogen. Desondanks is op verzoek van Provinciale Staten ervoor gekozen om
bijvoeren niet uit te sluiten. Gedeputeerde Staten hebben hier een tijdelijk beleidslijn voor vastgesteld. Op basis
van deze beleidslijn wordt er bijgevoerd als de gemiddelde bodyconditiescore (BCS) van de heckrunderen 2,0 of
lager wordt.
6. BCS is veranderd, die is onjuist. Pas die aan, zodat runderen geen honger hebben.
De keuze voor een andere methodiek van conditiebepaling is bewust gemaakt. De oude conditiebepaling was
onderdeel van het 'vroeg-reactief beheer' en ging om de vraag of dieren gegeven hun gedrag, conditie én de
weersomstandigheden kans hadden om de winter door te komen. De nieuwe methodiek (Body Condition Score)
sluit beter aan op het doel: de conditie van de dieren in kaart brengen. Deze methode die hierbij gebruikt wordt is
gelijk aan die in de veeteelt en paardensport als ook onder dierenartsen gebruikt worden.
7. Van Geel verkleint gebied. Er is maar maximaal 500 ha begraasbaar gebied. Maak het gebied groter:
Trekweg erbij halen, rustgebieden erbij betrekken zoals Hollandse Hout.
Na uitvoering van alle maatregelen resteert er een in het beleidskader berekend oppervlakte van 1.080 ha aan
grasland. Dit is een van de redenen dat er minder grote grazers in het gebied blijven. De 1.080 ha is het berekende
resterende grasland na aftrek van alle inundatiegraslanden (500 ha) en de beschutting op een gebied van 300 ha. In
werkelijkheid is het areaal grasland groter. Inundatiegraslanden zijn buiten het natte seizoen ook leefgebied van de
grote grazers. Van het beschuttingsgebied blijft 150 ha netto beschikbaar als grasland voor de grote grazers.
Uitbreiding van het gebied met Trekweg en Hollandse Hout is in het provinciaal beleidskader niet opgenomen.
Begrazing in de randgebieden gaat ten koste van de kwaliteit en kwantiteit van de begroeiing in die gebieden en zet
druk op de multifunctionaliteit van de randen waar mensen kunnen wandelen, sporten en voor andere vormen van
recreatie.
8. We hadden vegetatie. Waarom is dat weg? Verdwijnt de nieuwe vegetatie niet om dezelfde reden?
De grote grazers zijn oorspronkelijk geïntroduceerd om te voorkomen dat het gebied geheel zou dichtgroeien met
bos en daardoor niet meer geschikt zou zijn als vogelgebied. De aantallen grazers zijn in de loop van de afgelopen
periode sterk toegenomen. Door dit grote aantal grazers zijn in grote delen van het grazige deel de
ruigtevegetaties, struwelen en hoger gras voor het overgrote deel verdwenen. Daarnaast zijn er in delen van het
gebied bomen of struweel verdwenen door ouderdom of ziektes.
Nieuwe aangroei kwam niet tot ontwikkeling met de hoge graasdruk. De beschutting die nu in het kerngebied
wordt gerealiseerd, is daarom voorzien van een raster rondom de nieuwe aanplant. Deze rasters blijven staan tot
het moment dat de vegetatie wel bestand is tegen vraat of vertrapping. Dit, in combinatie met de verminderde
graasdruk, voorkomt dat de nieuwe vegetatie ook verdwijnt.
9. Kijk eens goed naar de zakelijke contacten van Staatsbosbeheer. Hun ideologie is rewilding en ze werken
met partners die dat ook aanhangen.
De provincie en Staatsbosbeheer hebben in juli 2018 een convenant gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over
de uitvoering van het beleidskader. Op basis van het beleidskader worden er aanpassingen doorgevoerd in het
beheer van de grote grazers. Staatsbosbeheer voert de maatregelen van het beleidskader uit en het is aan hen om
te bepalen met welke partijen zij hierin samenwerken.
10. Maak de runderen en konikpaarden gehouden dieren en check ieder dier jaarlijks in de vangkraal.
Dit is een van de onderwerpen die het provinciaal beleidskader benoemt om nader te onderzoeken: het verkennen
van de voor- en nadelen van de status van gehouden dieren voor de runderen en paarden.
11. Hekken dicht betekent zorgplicht.
Staatsbosbeheer komt de zorgplicht voor de grote grazers na.
12. Let op, het leefgebied is veel kleiner dan 5.000 ha.
Het totale gebied voor de dieren, inclusief moeras, open water, bosgebieden is ruim 5000 hectare. Ieder deelgebied heeft een functie voor dieren en planten in het gebied. Het graslanddeel zal na uitvoering van alle maatregelen ongeveer 1.080 ha groot zijn. Door het jaar heen maken de dieren gebruik van verschillende delen van het gebied. De vernatte delen zijn niet altijd nat en daardoor in niet-natte perioden beschikbaar voor de grote grazers. Bij de voorstellen voor reductie van het aantal grote grazers is rekening gehouden met de verkleining van de oppervlakte grasland. Zie ook de reactie op suggestie 7.
13. Let op de conditie van de heckrunderen: pas op, want die komen de winter niet goed door. Runderen met conditie 1 zou je moeten afschieten.
De conditie van de runderen, paarden en herten worden in de winter periode tweemaal per week in een toezichtronde in beeld gebracht. Op het moment dat de gemiddelde BCS van de populatie runderen 2,0 of lager is, wordt er bijgevoerd. Een dier dat ondanks het bijvoeren alsnog in een BCS-score van 1 heeft, wordt intensief gemonitord en in overleg met de dierenarts wordt bekeken of afschot noodzakelijk is. Niet elk dier in conditiescore 1 is er per definitie slecht aan toe. Oudere dieren zijn vaak mager, maar dat betekent niet altijd dat ze de winter niet goed aankunnen. Zie ook de reactie op suggestie 6.
14. Hou je aan het rapport van Van Geel: 300 runderen staat nergens, 150 ha beschutting creëren is niet de genoemde 300 ha.
In het provinciaal beleidskader staat beschreven dat het aantal runderen niet minder dan 230 moet zijn om te spreken van een levensvatbare populatie. Op basis van de laatste telling is er nu sprake van 280 runderen.
Voor wat betreft de beschutting is aangeven dat er 300 ha. beschutting moet worden gerealiseerd. Over de vormgeving en inrichting van de beschutting is aangegeven dat dat op verschillende manieren kan, waarbij ook is gezegd dat het niet om aaneengesloten bossen hoeft te gaan. Door ruimte tussen de aanplant te laten, ontstaat ertussen ook beschutting (windluwte en schaduw). De door Staatsbosbeheer gekozen uitwerking voldoet aan het beleidskader, want met de aanplant van 150 ha., wordt een beschuttingsgebied van 300 ha. gecreëerd.
15. Ontwikkel een langetermijnvisie, waarin het weer een echt natuurgebied is waar niet iedere grasspriet hoeft te worden beheerd.
Het beleidskader biedt deze lange termijnvisie. Deze toekomst is verwoord in hoofdstuk 2 van het beleidskader.
16. Waarom alleen een literatuuronderzoek naar anticonceptie en geen experiment?
Het provinciaal beleidskader noemt anticonceptie als een alternatieve vorm van beheer waarvoor eerst nader onderzoek/verkenning nodig is. Zoals bij suggestie 2 is aangegeven, wordt voor alle maatregelen in het gebied, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering, een uitwerking van de plannen gemaakt. Hierin wordt zo goed mogelijk uitgezocht wat de mogelijkheden en consequenties zijn.
17. Stel Natura 2000 voorop: grote grazers eruit of nog veel minder. Probleem is overbegrazing (1,9 gve versus 1,4 gve).
De topprioriteit van de Oostvaardersplassen zijn en blijven de Natura 2000-doelen. Dat staat in het provinciaal beleidskader. De grote grazers zijn in het gebied geïntroduceerd ten dienste van de N2000-doelen. Met de keuzes in het beleidskader wordt gestreefd om een betere balans te krijgen tussen de omvang van de grazerspopulatie en de vegetatie-ontwikkeling. Zie ook het antwoord op vraag 1 van deel 1 van dit document.
18. Provincie en Staatsbosbeheer neem je verantwoordelijkheid: neem besluiten.
Provinciale Staten hebben met de vaststelling van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen een belangrijk besluit genomen ten aanzien van de toekomst van de Oostvaardersplassen. De verantwoordelijkheid van de provincie en Staatsbosbeheer is beschreven in het convenant tussen beide organisaties van 18 juli 2018.
19. Terug naar de start: waarom hebben we ooit bedacht dat het af was? We hadden eraf moeten blijven om het echte natuur te laten zijn.
In het verleden zijn door diverse organisaties gemotiveerde keuzes in het beheer gemaakt. Die keuzes hebben tot de huidige situatie geleid. Met de vaststelling van het beleidskader door Provinciale Staten is gekozen voor een nieuwe invulling van het beheer van de Oostvaardersplassen op een breed scala aan onderwerpen, waaronder de N2000-doelen, het welzijn van de grote grazers, het landschap, recreatie en toerisme. Dit draagt bij aan de hoofddoelstelling uit het provinciaal beleidskader.
20. Herten: niet afschieten, maar anticonceptie. Anders alleen mannetjes schieten.
Het provinciaal beleidskader noemt anticonceptie als een alternatieve vorm van beheer waarvoor eerst nader onderzoek/verkenning nodig is. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft geadviseerd dat afschot om het aantal edelherten te verminderen de beste keuze is.
21. Gebruik de kennis van deze groep veel meer. Blijf het gesprek aangaan.
Deze oproep wordt meegenomen in het vervolg. Hoe dit gebeurd is naar verwachting onderdeel van het advies dat de maatschappelijke klankbordgroep na afronding van hun opdracht op 31 december 2020 zal uitbrengen over de maatschappelijke betrokkenheid.
22. Zet er een schaapskudde in, in plaats van grote grazers.
Het introduceren van een schaapskudde is geen onderwerp in het provinciaal beleidskader en wordt ook niet genoemd als een van de alternatieve vormen van beheer die nader verkend/onderzocht moeten worden.
23. Ga zelf maaien als Staatsbosbeheer.
Maaien is geen onderwerp in het provinciaal beleidskader en wordt ook niet genoemd als een van de alternatieve vormen van beheer. Begrazing van een gebied heeft vele voordelen ten opzichte van maaien. Zo ontstaat er een diverse vegetatiestructuur,
24. Doe de reset op een humane manier voor de dieren. Geen afschot in de kudde, rekening houden met drachtige dieren.
In het provinciaal beleidskader (hoofdstuk 5) zijn de regels voor de reset beschreven. Dit zijn regels die ook in andere natuurgebieden worden gehanteerd bij afschot van dieren. Voor de reset van de herten is een opdracht en een vergunning verstrekt op basis van deze regels. In het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn nog aanvullende suggesties gedaan, die door de provincie zijn overgenomen in de opdracht voor het afschot van de herten.
25. Haal de schiettenten weg.
Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld.
wordt het bodemleven verrijkt en zijn er vogelsoorten die juist de kuddes (paarden en runderen) opzoeken om te foerageren op de mest. Dit heeft allemaal een positief effect op de biodiversiteit. Bovendien is het Oostvaardersplassengebied in grote delen van het jaar zo nat dat maaien niet of nauwelijks mogelijk is.

20 sep. 2019

" De Oostvaardersplassen....een Ecologische tijdbom " !


" De Oostvaardersplassen....een Ecologische tijdbom " !
*** Wanneer stopt deze waanzin eigenlijk ??? ***


** Ik vrees dat dit pas veranderd als we verlost worden van NATURA2000...want dit Internationale verdrag heeft Nederland in de wurggreep van de EU REWILDERS !!

Wat er dus minimaal voor nodig is is een verandering van het Regeringsbeleid...dus terug naar de soevereine Staat de Nederlanden !


Ten tweede zal men Staatsbosbeheer aan moeten pakken op het telkenmale handelingen verrichten die dieren onnodig het leven kosten en dus een WIJZIGING van de Staatsbosbeheer TOP !!

Of het nou het bewust verhinderen is van noodzakelijke verzorging voor de Grote Grazers, ( zowel voedsel als medische verzorging ) of het moedwillig laten zakken van het waterpeil, waardoor TONNEN VIS het leven laten, het maakt Staatsbosbeheer niets uit !

Deze grootschalige ingrepen zijn alles behalve " Natuurlijk " en dienen VERBODEN te worden, en een DIERVRIENDELIJK BELEID ,van Overheidswege, dient OPGELEGD te worden !

Ook een geheel andere opstelling bij met Ministerie van LNV dient te ontstaan, en dat vraagt om een Politieke verandering op Regeringsniveau !


Dat de lokale Politiek in Flevoland het " mondje ook niet roert " betekent in mijn ogen verder dat men de controlerende taak alles behalve goed uit voert, en dat is op zich ook geen al te grote bijdrage aan een noodzakelijke verandering !!

9 sep. 2019

YVONNE BIERMAN...
Voorzitter en woordvoerder van de 
" Stichting Welzijn Grote Grazers "

QUOTE van Yvonne:
" Onze conclusie is; als praten niet helpt, gaan we over op andere maatregelen. En daar zijn wij nu mee bezig, om dit dierenleed wereldwijd bekendheid te geven. ( einde quote )


Yvonne Bierman...een krachtige Dame richtte een kleine 10 jaar geleden de Stichting Welzijn Grote Grazers op
( 18 mei 2010 ) om op te komen voor alle grote grazers in Nederland en daarmee mag ze gerust de 

" Moeder van de OVP Strijders " genoemd worden want deze Dame heeft haar sporen ruim verdient !

Zelfs op 24 augustus j.l. was ze nog even bij de Demonstratie in de Oostvaardersplassen aanwezig maar vanwege het hete weer kon ze niet lang blijven, maar ze wàs er wel !!

 Het werd daarom tijd om deze Dame eens te eren, en i.s.m.
EDDY NAGEL ontstond spontaan het plan om deze poster te maken want ze is een " VOORBEELD VOOR VELEN " !!


 U kunt de Stichting vinden op: https://www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl/


5 sep. 2019

Rewilding in Oostvaardersplassen is moord !

“... dat er levensvatbare populaties grote grazers in het Oostvaardersplassengebied zijn en dat het welzijn van de dieren is gewaarborgd. Voorkomen moet worden dat dieren onnodig lijden vanwege voedseltekorten ...”.


DAT staat er te lezen in het convenant 2018 / 2019 wat de Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer, beheerder van de OVP hebben ondertekend !

Het algeheel verbonden verklaarde RAPPORT VAN GEEL stelt dat bij aanvang van de voedingsloze periode, 90 % van de kudde in conditie 4 of 5 moet zijn.

Het convenant omschrijft dat indien het nodig is om het bijvoeren, gecontroleerd te starten Staatsbosbeheer dit aan GS van Flevoland dient te melden !


Verder staat er geschreven dat Staatsbosbeheer de kudde dient te monitoren, en daarbij uiteraard moet vaststellen of de aanmaak van voldoende vetreserves voorspoedig verloopt zodat de dieren de voedingsloze periode ( 1 december ) kunnen doorstaan.

Het probleem is uiteraard dat door de hitteperiode er flink veel voedsel verdort is en er dus onvoldoende voedsel over is om die vetreserves ook daadwerkelijk op te bouwen.

Staatsbosbeheer...als Rewilder aangesloten bij ARK Natuurontwikkeling en Free Nature heeft echter hele andere doelstellingen, die niet of nauwelijks aansluiten bij de opdracht van de provincie !

Men wil helemaal niet bijvoeren, en liever tot afschot overgaan omdat bijvoeren onnatuurlijk zou zijn....oftewel:
" We sluiten ze op in een terrein met een hek er omheen, en als je het niet redt.,.dikke pech "!!! 

Het schijnt dat het de provincie Flevoland totaal niet interresseert dat men verantwoordelijk is voor het OVP beleid, en komt hooguit met de smoes dat als men Staatsbosbeheer " tot de orde " moet roepen, oftewel...laten doen wat afgesproken is, men dit via de Minister van LNV moet doen...die natuurlijk mooi niets zal doen !!

De krankzinnige situatie die dus bestaat is dat de Provincie Flevoland als opdrachtgever geen enkel overwicht of macht heeft om het beleid waar ZIJ verantwoordelijk voor zijn ook daadwerkelijk volgens de letter uit te laten voeren !

Vragen van de Politieke Partijen aan GS van Flevoland zijn derhalve volkomen zinloos omdat GS toch machteloos, of niet bereidt is om ook maar enig diervriendelijk beleid uit te voeren en lijkt het er eerder op dat het verhaal van " via de Minister " eerder een rookgordijn lijkt om uiteindelijk toch REWILDING door te voeren in de Oostvaardersplassen !


REWILDING het verborgen geheim van FLEVOLAND !

Het BEHEER in de Oostvaardersplassen ligt bij STAATSBOSBEHEER maar doet dat,
of zou dat moeten doen aan de hand van tenminste het CONVENANT wat er tussen SBB en de Provincie Flevoland bestaat...dat staat vast !

Er is echter een PROBLEEM en dat is dat achter de schermen Staatsbosbeheer een PARTNER is van ARK Natuurontwikkeling die er alles aan doet om REWILDING, oftewel: " Val je DOOD om...dan val je DOOD om " als beleid te promoten...en daarmee zegt dat de insiders genoeg, maar voor degene die dit niets zegt hier een korte uitleg !


** Men plaatst dieren in een afgesloten terrein...wat in het geval van de OOSTVAARDERSPLASSEN betekent dat men dieren, een veel te lange periode zonder voedsel rond laat lopen, wat overigens al bekend is sinds 2005 (!) en als het dier op sterven na dood is KNALLEN ze het af !!
Men noemt dit NATUURLIJK ...IK noem het CRIMINEEL !!

Dat hierbij het Ministerie van Economische Zaken een smerige vinger in de pap heeft is ook glashelder, immers waren de dieren tot aan de overdracht naar de Provincie Flevoland hun eigendom !
Omdat men de dieren onder NATURA2000 wilde plaatsen...dienende als een soort grasmaaimachine, enkel om een terrein geschikt voor ganzen te grazen bedacht men een TRUC !

Ofschoon in het " Definitieve Plan Oostvaardersplassen "èn in  "NATURA2000", geldend voor de OVP heel erg duidelijk staat dat er een scheiding bestaat tussen het moerasland en het begraasbare, lees, begaanbare deel, EN er expliciet beschreven staat wat hun taak is, stelde men dat het TOTAAL van de OVP ( Ruim 5400 Hectares ) dus zou moeten betekenen dat het ineens WILDE dieren zouden zijn, wat gewoon een leugen is!

Het werkelijke aantal Hectares waar de dieren zich op kunnen houden is echter maximaal ca 1800 Hectares en dan stel ik dat dat een geheel andere situatie is en op basis van die 1800 hectares bekeken moet worden of dat verhaaltje nog wel op gaat !
Om die " draaideurconstructie " mogelijk te maken, daar het Ministerie van Economische Zaken weliswaar nu geen eigenaar van de dieren meer was, maar WEL verantwoordelijk is voor NATURA2000 !

De BLUNDER die de Provincie Flevoland echter maakte is dat men verstoten heeft tegen de wijze waarop een BESLUIT tot stand kan komen wat betekent dat het op basis van WARE FEITEN berust moet zijn...wat hier duidelijk NIET het geval is !
Daarnaast dient men bij het nemen van een BESLUIT elke SCHIJN van belangen te vermijden en dat is dus een tweede punt!

Als een BESTUURSRECHTER zou kijken naar deze twee punten, en dat zou onderzoeken zou hij tot de conclusie moeten komen dat dit BESLUIT NIET voldoet aan de Wettelijke EISEN en derhalve vernietigd ,dan wel op punten gecorrigeerd moet worden !

Als je tot op de dag van vandaag ziet dat SBB vrijelijk zijn gang kan gaan...zwaar verstotend tegen het Convenant 2018.2019...en de Provincie geen POOT uitsteekt om die overeenkomst af te dwingen....wat simpel is omdat SBB dit ook ondertekent heeft....dan KAN en MAG je maar 1 conclusie trekken:

" De Provincie Flevoland beweert dat men SBB alleen kan laten corrigeren door de Minister van LNV....en dus feitelijk zegt....WIJ hebben NIETS in te brengen, ofschoon de Politieke SCHIJN wel wordt opgehouden, en onderneemt men geen enkele moeite en daarmee is Flevoland dus FEITELIJK een REWILDING PROVINCIE ook al probeert men dat te verhullen "!

EEN SCHANDAAL VAN DE BOVENSTE PLANK !!


DAT is passief meewerken aan REWILDING...en worden de KIEZERS keihard voorgelogen...en houdt men zich niet aan het gekozen beleid !

Daar er al tenminste 4 Provincies, meerdere Gemeentes, Waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Nederlandse Sportvissersbond, en nog veel meer als PARTNER bij ARK staan genoteerd mag je constateren dat REWILDING dus feitelijk het beleid van de Regering is die aan het handje loopt van de EU...de VN en uiteindelijk haar deel uitvoert van het AGENDA2030 programma !!

Nou kunnen we protesteren wat we willen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland maar men draait de Politieke KONT er uit en de plaatselijke Politieke Partijen hoor je ook niet over het Convenant 2018 / 2019...en dat moet onze Volksvertegenwoordiging zijn ??

BEWIJZEN ten over dat men A zegt en B doet met als gevolg een onbeschrijfelijke hoeveelheid dierenmishandeling en dierenleed, de WET negeert die stelt dat een dier in Nood RECHT heeft op Hulp en Verzorging...maar niet in Flevoland....daar heeft men maling aan de WET...!!

Aangezien dit bewust gemaakte POLITIEKE BLUNDERS zijn zou je eigenlijk moeten eisen dat het Provinciale Bestuur per direct aftreed !

Ik concludeer daarom maar gemakshalve even dat de enige manier om dit aan het daglicht te brengen een MASSALE BEZETTING van de Oostvaardersplassen zal inhouden waarna de Nederlandse Pers OOK de argumenten van de DIERENVRIENDEN zal moeten aanhoren en uitzenden !

En dan gaat eindelijk de BEERPUT open die Flevoland heet !!

4 sep. 2019

De Slaven van Staatsbosbeheer !

HECKRUNDEREN en KONIKPAARDEN...ooit " gehouden dieren " .....NU RECHTELOZE SLAVEN....! 

Dat is daadwerkelijk van het Recht hebben op verzorging, ook medisch naar de absolute HEL op AARDE....en die vindt je in Flevoland....!
Op slinkse wijze, het ware habitat verzwijgende, wist men deze dieren de status van " gehouden dieren " af te nemen.
Het Ministerie van Economische Zaken, tot aan de overdracht, van de dieren naar de Provincie Flevoland de EIGENAAR van Heckrund en Konikpaard, had een groot belang om de dieren naar de Provincie over te dragen, EN ze middels de Overeenkomst tot " in het wild levende dieren " te laten benoemen want dat was de enige manier om A. om onder het " eigenaar zijn " uit te komen en B. deze dieren onder NATURA2000,.....rechteloos te maken en kunnen gebruiken als " SLAVEN "!

Door het VERZWIJGEN van de ware grootte van hun leefruimte...destijds ca. 1800 Hectares, in plaats van de genoemde ruim 5400 Hectares, beging de Provincie Flevoland een GROTE FOUT die tot op heden onbestraft is gebleven !!

De grote DENKFOUT die de Provincie Flevoland maakte ligt besloten in de " Algemene Wet Bestuur " die stelt dat een Besluit genomen dient te worden op JUISTE FEITEN, èn de SCHIJN van partijdigheid ten alle tijden vermeden dient te worden !

Dat dit Besluit NIET op juiste feiten genomen is, toont zowel
het " Definitief Besluit Oostvaardersplassen " van oktober 2015, als wel het voor de Oostvaardersplassen geldende " NATURA2000 " overduidelijk aan want in BEIDE documenten word haarfijn uit de doeken gedaan wat de TAKEN van de dieren zijn, en daarin is dus ook exact beschreven wat het terrein is wat de dieren moeten gaan begrazen om een voor de ganzen geschikt gebied te laten ontstaan !


Het zal een ieder glashelder zijn dat het gebied dus afgebakend is waardoor je direct een flink aantal Hectares Habitat kunt schrappen, NAAST het voor de dieren ontoegankelijke moerasgebied !!
De 3600 Hectares ontoegankelijk moerasgebied dient men dus af te trekken van het totaal van 5400 Hectares !


ALGEMENE WET BESTUUR
 
ONJUISTE FEITEN dus en dat is bij de WET VERBODEN !!
Dan het tweede punt...." de SCHIJN van partijdigheid vermijden " waarbij het niet eens de vraag is of het daadwerkelijk partijdigheid is...
Ook dat is simpelweg VERBODEN....want de Regels waaraan men gebonden is om tot een BESLUIT te komen dienen exact gevolgd te worden en bieden geen ruimte voor " Rotzooi maar een eind weg "!!!!!

Als je weet dat het Ministerie van EZ, eigenaar van de " gehouden dieren " het grootste belang had dat de dieren die status niet meer zouden hebben, immers is NATURA2000 een REWILDING systeem, dan word de rol van de Provincie Flevoland ook direct duidelijk !
( Voor de duidelijkheid..REWILDING, ...een mooi verzonnen woord, is niets anders dan een " Val je dood....dan Val je dood " beleid ! ) 


De Provincie Flevoland stelde in de Overeenkomst met EZ,
zoals vermeld onder : 21-12-2016>09:00>Ministerie van Economische Zaken>Staatscourant 2016,>69865, middels een onjuiste grootte van het habitat immers dat op basis van de 5400 Hectares deze dieren " in het Wild levende dieren" waren en diende daarmee rechtstreeks belangen van het Ministerie van EZ die VERANTWOORDELIJK is voor NATURA2000 !


En DIT geachte mensen is een " DRAAIDEURCONSTRUCTIE van het zuiverste water, en als DAT niet het hebben van belangen is ....!!
Het is de vraag nog even of tegen dit op oneigenlijke feiten en omstandigheden gebaseerde BESLUIT feitelijk wel de toetsing aan de WET zal doorstaan.
Echter, om dit door een Bestuursrechter te laten toetsen dient men èèrst BEZWAAR tegen dit Besluit te maken bij de Provincie Flevoland die het RECHT heeft om als eerste dit bezwaar te beoordelen en bij afwijzing van het Bezwaar kan men dan op eenvoudige wijze de Bestuursrechter vragen de TOTSTANDKOMING van dit Besluit te toetsen aan de WET !
Is de Bestuursrechter van OORDEEL dat het genomen Besluit de toetsing van de WET niet doorstaat, dient men de status van " gehouden dieren " per direct te herstellen waarbij Medische Verzorging...voldoende Voedsel en Drinken plotseling een VERPLICHTING voor Staatsbosbeheer, als Beheerder wordt !
De DOELSTELLING van Staatsbosbeheer, aantoonbaar PARTNER in Rewilding projecten wordt daarmee in èèn klap aan gruzelementen geslagen...en mag je dus stellen dat er talloze dieren een onnodige dood zijn gestorven....!

Dat de Provincie Flevoland, al tenminste vanaf 2005 weet. en MOET weten, dat het voedsel steeds verder af neemt, en verder af zal nemen in de OVP, dient dan het BOETEKLEED aan te trekken en tot de conclusie te komen dat men A. de ballen verstand heeft van de WET, of er GLAD MALING aan heeft gelet op de BELANGEN !!

De HAMVRAAG is of er alsnog een BEZWAAR tegen dit BESLUIT van 21 december 2016 ingediend kan worden !!
....Daar ga ik dus maar eens achter proberen te komen, maar voorlopig zit de Provincie Flevoland met een SLAVERNIJ verleden opgezadeld...maar da,s hun eigen schuld !!

BIANCA B. Pro OVP-ster zonder Klasse of Stijl !!

Neem nou ...we noemen haar B. B. ....
waarbij elke vergelijking met de echte B.B. natuurlijk ver te zoeken is ! 

We kennen ze allemaal...de PRO-OVP-ers, liefhebbers van dierenleed, veel bloed, en met name mensen die tenminste nog een beetje gevoel in hun donder hebben belachelijk maken. 

Bedreigen en verwensingen uitspreken...dan wel op de Social Media plaatsen..aandachtsgeil en zonder enig RESPECT voor iemand met een - terechte - mening...ze zitten er niet mee. DUS: B.B...hoe haal je het in je bolle harses om een Vrouw met NAAM en FAAM een vroege dood te wensen?? 

Degene die jij " Oude Tang " noemt heeft haar sporen ruimschoots verdient in tegenstelling tot jou en je infantiele gedragje ! 
Je kreeg natuurlijk veel tegengas en men sprak er schande van...TERECHT maar jij had je portie aandacht inmiddels al weer binnen, is het niet ?

Ik kan me nog herinneren dat je mij beschuldigde dat ik dezelfde DAME iets geschreven zou hebben...wat je niet aan kon tonen en dat bewees eens temeer dat je zonder enig schaamtegevoel maar wat zegt, zonder enige realiteitszin ! 
Wat je moet doen, en dat is een dringend advies....DIMMEN, want je snapt natuurlijk wel dat er WEL mensen zijn die voor een weerloze DAME die een gouden hart heeft voor dieren niet zomaar kunt trakteren op dit soort PULP !! 

Ik neem aan dat degene die zich aangesproken voelt exact begrijpt dat deze MENING...sterker nog dit OORDEEL volkomen juist is en waarschijnlijk de mening zal zijn van een enorme club mensen die WEL begrijpen wat GEVOEL IN JE DONDER hebben is !!!!

5 aug. 2019

Grote protestactie tegen beleid in de Oostvaardersplassen op 24 augustus 2019

Grote protestactie tegen beleid in de Oostvaardersplassen op 24 augustus 2019

STAATSBOSBEHEER dient in de Oostvaardersplassen het beleid van de Provincie Flevoland uit te voeren, maar SBB heeft een eigen beleid en visie..die van REWILDING en dat staat op punten HAAKS op het beleid van de Provincie Flevoland !

Er is echter een vreemde constructie ....zodra Staatsbosbeheer de opdracht op punten NIET uitvoert staat de Provincie machteloos, en dient via Carola Schouten, de Minister te gaan om SBB op de vingers te laten tikken...echter laat de Provincie dat na !
Je zou dus mogen stellen dat het passieve gedrag dus ook opgevat kan worden als instemming en houdt men de SCHIJN op dat men machteloos is !

Het bizarre beleid van Staatsbosbeheer is echter wel te verklaren...SBB is actief REWILDER en ondersteund rewilding in het algemeen en is VAAK betrokken als mede-organisator van deze experimenten waarbij de door de WET vastgestelde INTRINSIEKE waardes met voeten getreden wordt !

Tegen het gevoerde Beleid...de slappe houding van de Provincie en tegen het onnoemelijke dierenleed wordt op 24 augustus geprotesteerd op de KITSWEG 1 te Lelystad...aanvangstijd 13.00 uur!
Deze dag dient opnieuw bij te dragen aan de de DRUK die gezet moet worden op dit beleid...of het uitblijven daarvan, word openheid van zaken gevraagd en is een goed moment om aandacht te vragen voor de aankomende periode waarbij weer vele dieren vanwege honger deze periode niet zullen overleven waarvan het Rapport van Geel stelt dat dit via maatregelen zoals bijvoeren vermeden dient te worden !
Dat de dieren op 1 december aanstaande in een conditie dienen te zijn waardoor de kans op overleving groter is, hetgeen in houdt dat er vetreserves opgeslagen dienen te worden staat onder grote druk door de hitte periode en de hoeveelheid voeding die onvoldoende is geworden en dus BIJVOEREN noodzakelijk is om de doelstelling te halen !
Dat SBB maling aan het Rapport van Geel heeft en die opdracht niet uit zal voeren is overduidelijk maar toont aan dat Staatsbosbeheer het rapport van Geel feitelijk saboteert !
KOMT ALLEN OP 24 AUGUSTUS EN LAAT HOREN DAT DIT ONACCEPTABEL IS !

PROTESTACTIE TEGEN Oostvaardersplassen beleid op 24 augustus 2019...13.00 uur !

12 jul. 2018

DAGJE UIT NAAR DE OOSTVAARDERSPLASSEN ??

JACOBSKRUISKRUID woekert behoorlijk in de oostvaardersplassen,
en voor dieren is het giftig en dodelijk maar mensen kunnen een lever falen oplopen,
of nog erger...de giftige stoffen zijn voor mensen KANKERVERWEKKEND !

OPEN BRIEF aan GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland en de Commissie Duurzaamheid !

OPEN BRIEF aan de gedeputeerde Staten van Flevoland, en de Commissie Duurzaamheid in het bijzonder. 
Deze " brief " is NIET bestemd voor 50 PLUS en de PVV...Niets dan LOF over hun inzet en oprechtheid !
========
Geachte Heren Politici,

" Insprekers " die hun visie, gevoel en expertise hebben aangereikt..betrokken burgers die " stukken " toe hebben gezonden, actiegroepen die in opstand kwamen vanwege het LEED wat door zogenaamde experts is veroorzaakt,...JA, ook door Provinciale Staten.,...zelfs aangaven dat er met het " hart "gedacht moest worden.....Mensen die WEL in staat waren de dieren een extra stukje "LEVEN " te bieden door ze tegen Uw wil te voeren omdat dat MENSELIJK was....NIETS van dat alles is tot U doorgedrongen !

Met de aangereikte, alarmerende berichten rond het Jacobskruiskruid, wat dieren vergiftigd,en doodt, mede omdat ze niets of onvoldoende te eten kunnen vinden, deed U NIETS !

Dat reeds in 2005 bekend was dat het Raaigras in voor- en najaar in lengte korter was dan voorheen en de voedingsloze periode TOEN al twee maanden langer werd, en de dieren onvoldoende vetlaag konden opbouwen...U deed er NIETS mee !
Geen onderzoek hoe dat heeft kunnen gebeuren, geen verantwoordelijken hierover aanspreken...en zeer zeker geen enkel nadenken toen U de informatie kreeg dat dit Raaigras simpelweg verdwijnt als de kale plekken niet worden bemest en ingezaaid!
 
QUOTE uit Uw nieuwsbrief: van heden 11 juli 2018:
" Door de afname van de begrazingsdruk kan het gras herstellen. EINDE QUOTE !

Zelfs maar het kleinste stukje informatievergaring had deze stupide opmerking uit de nieuwsbrief kunnen houden, omdat onderbroken grasland NIET hersteld, maar slecht met nog meer onkruid, distels en VERGIF word overwoekerd !

Het feit dat U dient te weten dat Uw opmerking in de nieuwsbrief
misleidend, en feitelijk onjuist is sluit echter wel aan bij de " loze beloftes " omtrent het voorkomen van dierenleed !

Zelfs het bericht, en ook nog eens uitgesproken op 27 juni 2018 dat Jacobskruiskruid voor mensen KANKERVERWEKKEND is deed U niets !
Volledig negerende dat ook medewerkers van Staatsbosbeheer die dagelijks in de OVP verblijven een risico lopen ..het deed U NIETS ! 
 
Een pas op de plaats maken om tot de conclusie te komen dat U niet in staat bent om de verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen te dragen, het deed, doet U niets !

De dames en heren politici die de mond vol hadden dat het dierenleed diende te stoppen,maar niet in staat zijn om de daad bij het woord te voegen is een zeer trieste vertoning, en voelt aan als verraad !
In plaats van de expertise van de Burgers, lees " insprekers " en "inzenders " ten volle te benutten scheepte U Ons, mij, af met drie minuten terwijl U ,als Politici tot in het oneindige het eigenlijk over NIETS heeft en daar uren voor uittrekt .
Dit bevestigd dat men ons niet serieus nam, dan wel zo snel mogelijk onder de keiharde feiten uit wilde !
SLECHT voor het bedoelde TOERISME zeg ik dan maar even want een andere drijfveer kan er niet achter zitten !

Jacobskruiskruid is angstvallig weggehouden in de problematiek waar U een beslissing over diende te nemen, en ik concludeer derhalve, en gemakshalve dat U op basis van INCOMPLETE informatie nu een aantal onrechtvaardige en onjuiste beslissingen heeft genomen die ongetwijfeld de protesten zullen aanwakkeren !
U die opnieuw besloten hebben dat het niet eens de moeite waard is om de vraag "Gehouden, of niet gehouden dieren " te laten toetsen verraad daarmee Uw eigen woorden...woorden die ons de hoop gaven dat er verstandige mensen op de pluche stoelen zaten !
Dat men " misschien " over bijvoeren zal nadenken staat haaks op het gegeven dat er 125 dieren een ernstige vorm van kopergebrek hadden, en de conclusie gerechtvaardigd is dat de dieren NIET de breedte van hun voedingsbehoeftes kunnen vinden in de OVP...U deed er NIETS mee !
Feitelijk bent U onder IMCO2 in dat geval VERPLICHT om bij te voeren...maar die conclusie kon U niet uit eien overweging maken waardoor het woord incompetent me te binnen schiet !

Van enig juist en rechtvaardig denken en beslissen kan ik U in ieder geval niet beschuldigen !

Dat men heel doelbewust in de overeenkomst tussen de Provincie en het Ministerie van Economische zaken deze dieren wederrechtelijk van hun Recht op Intrinsieke waarde beroofden door valselijk aan te geven dat hun habitat ruim 5000 hectares was waarna de rechter hun vonnis bezegelde, had al een waarschuwing moeten zijn dat men snode plannen met deze dieren had....ze slechts wilde gebruiken als landbouwdier, en ze verder konden verreken !
Dat U is aangegeven dat vanwege het nalaten van onderhoud aan het grasland, Staatsbosbeheer rechtstreeks verantwoordelijk is...het deed U NIETS...en er was zelfs iemand die Staatsbosbeheer complimenteerde....in plaats van ze een DAGVAARDING te overhandigen !

Ik zeg U dat de grasmat stervende is, mede gelet op de explosieve groei van Jacobskruiskruid, en weldra zal er helemaal geen gras meer groeien...waarom ?
Omdat U de know-how niet op orde heeft maar helaas wel het recht heeft om beslissingen te nemen, ook stomme beslissingen waar gegarandeerd de dieren weer de dupe van zullen zijn !
U kunt op de tien vingers natellen dat U exact het tegendeel heeft bereikt van hetgeen u voor ogen had, namelijk dat de " Burgers " tot rust gingen komen....!
Wie verzint het ook dat Politici beslissingen mogen nemen terwijl men in de meeste gevallen niet capabel genoeg is om los van Partijbelangen weldoordachte juiste en wijze beslissingen te nemen !

U zou zich eens de vraag moeten stellen of de èèn of andere Burger wel eens gelijk zou kunnen hebben in de gedane beweringen en waarschuwingen, en zou jegens Uw KIEZERS dit met enig RESPECT eens serieus moeten nemen !

Mijn persoonlijke mening doet er wellicht niet toe, WEL de aangereikte feiten door mij en vele anderen, maar U heeft het wel gehoord, maar heeft NIET geluisterd !
Wat " WIJ " vandaag GEMIST hebben is de oprechtheid om echt welzijn voor de dieren na te streven, en dan denk ik dat ik het vrij aardig vertaald heb !
 
Ik spreek dan ook de WENS uit dat wij BURGERS het lef zullen hebben om ook in de toekomst welke vorm van wanbeleid dan ook stevig de " KOP IN TE DRUKKEN " en op te komen voor deze weerloze dieren die voor de OVP slecht gebruiksartikelen zijn..in UW ogen ! 
....................Jos Ripken.

9 jun. 2018

Provincie Flevoland en Ministerie van Economische Zaken SCHULDIG aan BEWUSTE DIERENMISHANDELING ??

 OOSTVAARDERSPLASSEN....." Het INSPREKEN "

Op 6 juni 2018 kwam de Commissie Duurzaamheid van de Provincie Flevoland bijeen
om  " beeldvormend " te worden n.a.v. het verschijnen van het rapport van Van Geel !!
Men kon zich aanmelden om in te spreken, hetgeen ik deed, echter bleek door de
drukte de spreektijd ingekort te zijn tot 3 minuten !

Het hieronder de onverkorte versie van hetgeen ik wilde benoemen!

NA de =======lijn zal ik nog een extra toelichting geven !!

In oktober 2015 verscheen het " Definitief  Beheerplan Oostvaardersplassen,
De Oostvaardersplassen vallen onder het landschapstype ’Meren en Moerassen’, categorie B " Zeeklei
Een ieder zal onmiddellijk begrijpen dat je goed uitgerust moet zijn om je daar te kunnen verplaatsen!

Op Pagina 7 staat vermeld:
Het gebied bestaat uit een moerasdeel (circa 3600 ha) en een grazig deel (circa 1800 ha) !!!!!!!
Duidelijk een onderscheid makende tussen deze twee landschapstypes !

Zoals ik al stelde moet je goed uitgerust zijn om je te kunnen bewegen in dit natte landschap met zware kleibodem en is daarom voor overgrote gedeelte niet geschikt als leefgebied voor Heckrunderen en Konikpaarden,
De ca 1800 ha is kennelijk wel geschikt  bevonden voor de genoemde diersoorten,ofschoon er bij zware regen- of sneeuwval ook dieren vast komen te zitten in de klei !
Het besef dat circa 3600 Ha moeras niet geschikt is voor Heckrund en Konikpaard lijkt mij overduidelijk !

In de Staatscourant van 21 december 2016 Nr. 69865 staat echter de Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken de heer M.P.H. van Dam, en de Provincie Flevoland,namens deze de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door gedeputeerde staten van 10 mei 2016, nummer GS 1901488,

Hierin staat vermeld onder 1:
Vanaf 1983 zijn de grote grazers Heckrund, Konikpaard en Edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.
Dieren dus die de functie van landbouwdieren vervullen !

Onder 2 staat geschreven:
De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden
om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd !
Dit ofschoon bekend was dat dit slechts ca 1800 Ha waren !
Een groot onrecht is hen hiermee aangedaan !

Het onderscheid dat gemaakt werd tussen moeras- en grasland in het Definitieve Plan van 2015
was veelzeggend, maar is in de Overeenkomst compleet genegeerd.WAAROM ?
De Provincie had nimmer akkoord mogen gaan met die tekst die een onjuist beeld gaf van het werkelijke habitat!

De dieren zijn daarmee volledig ten onrechte aangemerkt als WILD want de genoemde ruim 5000 Ha zijn fictief.
Of dat bewust of onbewust gedaan is kan ik U niet zeggen, maar ik kan U wel zeggen dat deze fout gecorrigeerd dient te worden !

In de Overeenkomst word verder gemeld:
De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet
(met ingang van 1 januari 2017: artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) en van het
ook op in het wild levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren.

In de  "ontheffing artikel 68 " voor afschot van Edelherten van september 2015    
kenmerk: 1780306 verstrekt door Gedeputeerde Staten van Flevoland onder: Leidraad Grote Grazers staat:
De eveneens in de Oostvaardersplassen voorkomende Heckrunderen en Konikpaarden zijn
gedomesticeerde dieren; hierop is de Flora- en Faunawet niet van toepassing. Deze dieren vallen onder de jurisdictie van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (hierna: GWWD). Bevoegd gezag in deze is de Minister van Economische Zaken.( einde quote )

Kennelijk heeft de Overeenkomst die ik hierboven aanhaalde ook op de Wetten waar de dieren onder vallen de nodige invloed gehad !
De Commissie van geel stelt in zijn rapport dat de huidige habitat van de Grote Grazers 1880 Ha groot is en daar nog eens 500+300 Ha vanaf moet gaan.
Had de Commissie van Geel uitgegaan van de genoemde ca 5000 Ha, 5480 Hectares om precies te zijn, genoemd als basis voor het wild zijn van de twee diersoorten dan zou volgens de berekening van 1,4 dier per hectare er 3914 hectare habitat voor de Grote Grazers moeten zijn....ruim tweemaal zoveel als er daadwerkelijk is !
Overduidelijk dat men uitgaat van 1880 Ha en geen meter meer, dus het begrip WILD is nergens op gebaseerd, da,s duidelijk

Het enig juiste wat men als beleidsbepalers kan doen is die fout corrigeren....en daarom stel ik voor dat U deze fout hersteld door de stempel van WILDE DIEREN van ze weg te nemen, en ze rechtstreeks onder de Wet Dieren plaatst....daar waar ze behoren !
========================================================================

TOELICHTING :
Men zal zich afvragen WAAROM de dieren, eind december 2016, van de Gezondheid- en Welzijnswet ineens geplaatst werd onder de Flora- en Faunawet !!
Daar is wel een reden voor te bedenken !

De Gezondheid- en Welzijnswet Dieren is als zodanig opgeheven en is ondergebracht in de
" raamwerk wet " de WET DIEREN !!
Heckrunderen en Konikpaarden waren tot aan de overdracht naar de Provincie Flevoland,eigendom van het Ministerie van Economische zaken, en middels de Overeenkomst van december 2016 is men daar onder uit gekomen !!
De Provincie Flevoland gaf het Beheer over de Grote Grazers aan Staatsbosbeheer, eigenaar van de Oostvaardersplassen!

Door in de Overeenkomst te stellen dat het " in het wild levende dieren " waren omdat hun habitat meer dan 5000 Hectares bedroeg kwam Economische Zaken onder het " Eigenaar zijn " af en waren de dieren ineens als het ware " vogelvrij " !
Het zal een ieder duidelijk zijn dat dat een ENORME LEUGEN was, temeer daar in het "Definitieve Plan Oostvaardersplassen van oktober 2015 niet voor niets een onderscheid werd gemaakt tussen Moerasland en Grasland !
De WARE GROOTTE van hun leefruimte was NIMMER MEER dan 1880 Hectares !! 
 
In het Plan staat tevens waarom de Grote Grazers daar waren:
Het begrazen van het terrein om voor de GANZEN het juiste soort terrein te genereren, en daarmee
moet je concluderen dat het LANDBOUWDIEREN zijn die rechtstreeks onder de WET DIEREN dienen te vallen, en waarvan deze Wet stelt dat je ze NIET in een habitat mag plaatsen als ze niet zelfstandig in hun voedsel kunnen voorzien !!!
NB...De dieren vallen NIET onder NATURA2000 !!
Ze " werken " er slechts !!

Het DOORZICHTIGE GEDRAAI van de Provincie Flevoland is de rechtstreekse aanleiding voor
de massale sterfte van de dieren door HONGER en ook DORST !
De Provincie Flevoland had op basis van hetgeen men schreef in het " Definitieve Plan OVP "
NIMMER akkoord mogen gaan met het benoemen van deze dieren als WILD !!
Het staat HAAKS op het besef dat er overduidelijk TWEE LANDSCHAPSTYPES zijn, immers..
het Plan komt van de Provincie Flevoland EN Economische Zaken af !

Het feit dat zelfs in de "Ontheffing Artikel 68 " van 22 september 2015 staat geschreven dat Heckrunderen en Konikpaarden GEDOMESTICEERDE DIEREN zijn doet het geheel nog
EXTRA VERDACHT overkomen !
Ineens was hetgeen men had bepaald verleden tijd....en dat kan natuurlijk niet zonder
gedegen UITLEG van de provincie Flevoland !!

Met deze TRUC hebben de Provincie Flevoland EN het Ministerie van Economische Zaken
ZELF de basis gelegd voor de enorme ellende in de Oostvaardersplassen en derhalve
zou je ook kunnen stellen dat het BIZAR is dat dezelfde Provincie Flevoland een oplossing
moet zoeken voor dit immense probleem...immers kun je ze als VERDACHTE beschouwen !
Verdachte van :  Moedwillige Dierenmishandeling in vereniging !! 
Ook het Ministerie van Economische Zaken is hieraan schuldig !! 
 
Het gedraai en gekonkel om NIET  uiteindelijk met de billen bloot te moeten vergt veel tijd,
maar de oplossing is simpel :
De Heckrunderen en Konikpaarden moeten gezien worden als LANDBOUWDIEREN die recht hebben op RESPECT, VOEDSEL, DRINKEN , BESCHUTTING en MEDISCHE VERZORGING !
Men dient derhalve PER DIRECT de dieren te zien als GEHOUDEN DIEREN en ze onder de WET DIEREN te plaatsen...
Uiteraard dient men met onmiddellijke ingang te gaan voeren en drinkwater te verstrekken daar
er rottende kadavers in het drinkwater liggen hetgeen een enorm risico is voor de Volksgezondheid !!

We zullen moeten zien hoe we ze op de knieën krijgen zodat ze de gemaakte fouten gaan herstellen !