Pagina's

Totaal aantal pageviews

12 jul. 2018

DAGJE UIT NAAR DE OOSTVAARDERSPLASSEN ??

JACOBSKRUISKRUID woekert behoorlijk in de oostvaardersplassen,
en voor dieren is het giftig en dodelijk maar mensen kunnen een lever falen oplopen,
of nog erger...de giftige stoffen zijn voor mensen KANKERVERWEKKEND !

OPEN BRIEF aan GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland en de Commissie Duurzaamheid !

OPEN BRIEF aan de gedeputeerde Staten van Flevoland, en de Commissie Duurzaamheid in het bijzonder. 
Deze " brief " is NIET bestemd voor 50 PLUS en de PVV...Niets dan LOF over hun inzet en oprechtheid !
========
Geachte Heren Politici,

" Insprekers " die hun visie, gevoel en expertise hebben aangereikt..betrokken burgers die " stukken " toe hebben gezonden, actiegroepen die in opstand kwamen vanwege het LEED wat door zogenaamde experts is veroorzaakt,...JA, ook door Provinciale Staten.,...zelfs aangaven dat er met het " hart "gedacht moest worden.....Mensen die WEL in staat waren de dieren een extra stukje "LEVEN " te bieden door ze tegen Uw wil te voeren omdat dat MENSELIJK was....NIETS van dat alles is tot U doorgedrongen !

Met de aangereikte, alarmerende berichten rond het Jacobskruiskruid, wat dieren vergiftigd,en doodt, mede omdat ze niets of onvoldoende te eten kunnen vinden, deed U NIETS !

Dat reeds in 2005 bekend was dat het Raaigras in voor- en najaar in lengte korter was dan voorheen en de voedingsloze periode TOEN al twee maanden langer werd, en de dieren onvoldoende vetlaag konden opbouwen...U deed er NIETS mee !
Geen onderzoek hoe dat heeft kunnen gebeuren, geen verantwoordelijken hierover aanspreken...en zeer zeker geen enkel nadenken toen U de informatie kreeg dat dit Raaigras simpelweg verdwijnt als de kale plekken niet worden bemest en ingezaaid!
 
QUOTE uit Uw nieuwsbrief: van heden 11 juli 2018:
" Door de afname van de begrazingsdruk kan het gras herstellen. EINDE QUOTE !

Zelfs maar het kleinste stukje informatievergaring had deze stupide opmerking uit de nieuwsbrief kunnen houden, omdat onderbroken grasland NIET hersteld, maar slecht met nog meer onkruid, distels en VERGIF word overwoekerd !

Het feit dat U dient te weten dat Uw opmerking in de nieuwsbrief
misleidend, en feitelijk onjuist is sluit echter wel aan bij de " loze beloftes " omtrent het voorkomen van dierenleed !

Zelfs het bericht, en ook nog eens uitgesproken op 27 juni 2018 dat Jacobskruiskruid voor mensen KANKERVERWEKKEND is deed U niets !
Volledig negerende dat ook medewerkers van Staatsbosbeheer die dagelijks in de OVP verblijven een risico lopen ..het deed U NIETS ! 
 
Een pas op de plaats maken om tot de conclusie te komen dat U niet in staat bent om de verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen te dragen, het deed, doet U niets !

De dames en heren politici die de mond vol hadden dat het dierenleed diende te stoppen,maar niet in staat zijn om de daad bij het woord te voegen is een zeer trieste vertoning, en voelt aan als verraad !
In plaats van de expertise van de Burgers, lees " insprekers " en "inzenders " ten volle te benutten scheepte U Ons, mij, af met drie minuten terwijl U ,als Politici tot in het oneindige het eigenlijk over NIETS heeft en daar uren voor uittrekt .
Dit bevestigd dat men ons niet serieus nam, dan wel zo snel mogelijk onder de keiharde feiten uit wilde !
SLECHT voor het bedoelde TOERISME zeg ik dan maar even want een andere drijfveer kan er niet achter zitten !

Jacobskruiskruid is angstvallig weggehouden in de problematiek waar U een beslissing over diende te nemen, en ik concludeer derhalve, en gemakshalve dat U op basis van INCOMPLETE informatie nu een aantal onrechtvaardige en onjuiste beslissingen heeft genomen die ongetwijfeld de protesten zullen aanwakkeren !
U die opnieuw besloten hebben dat het niet eens de moeite waard is om de vraag "Gehouden, of niet gehouden dieren " te laten toetsen verraad daarmee Uw eigen woorden...woorden die ons de hoop gaven dat er verstandige mensen op de pluche stoelen zaten !
Dat men " misschien " over bijvoeren zal nadenken staat haaks op het gegeven dat er 125 dieren een ernstige vorm van kopergebrek hadden, en de conclusie gerechtvaardigd is dat de dieren NIET de breedte van hun voedingsbehoeftes kunnen vinden in de OVP...U deed er NIETS mee !
Feitelijk bent U onder IMCO2 in dat geval VERPLICHT om bij te voeren...maar die conclusie kon U niet uit eien overweging maken waardoor het woord incompetent me te binnen schiet !

Van enig juist en rechtvaardig denken en beslissen kan ik U in ieder geval niet beschuldigen !

Dat men heel doelbewust in de overeenkomst tussen de Provincie en het Ministerie van Economische zaken deze dieren wederrechtelijk van hun Recht op Intrinsieke waarde beroofden door valselijk aan te geven dat hun habitat ruim 5000 hectares was waarna de rechter hun vonnis bezegelde, had al een waarschuwing moeten zijn dat men snode plannen met deze dieren had....ze slechts wilde gebruiken als landbouwdier, en ze verder konden verreken !
Dat U is aangegeven dat vanwege het nalaten van onderhoud aan het grasland, Staatsbosbeheer rechtstreeks verantwoordelijk is...het deed U NIETS...en er was zelfs iemand die Staatsbosbeheer complimenteerde....in plaats van ze een DAGVAARDING te overhandigen !

Ik zeg U dat de grasmat stervende is, mede gelet op de explosieve groei van Jacobskruiskruid, en weldra zal er helemaal geen gras meer groeien...waarom ?
Omdat U de know-how niet op orde heeft maar helaas wel het recht heeft om beslissingen te nemen, ook stomme beslissingen waar gegarandeerd de dieren weer de dupe van zullen zijn !
U kunt op de tien vingers natellen dat U exact het tegendeel heeft bereikt van hetgeen u voor ogen had, namelijk dat de " Burgers " tot rust gingen komen....!
Wie verzint het ook dat Politici beslissingen mogen nemen terwijl men in de meeste gevallen niet capabel genoeg is om los van Partijbelangen weldoordachte juiste en wijze beslissingen te nemen !

U zou zich eens de vraag moeten stellen of de èèn of andere Burger wel eens gelijk zou kunnen hebben in de gedane beweringen en waarschuwingen, en zou jegens Uw KIEZERS dit met enig RESPECT eens serieus moeten nemen !

Mijn persoonlijke mening doet er wellicht niet toe, WEL de aangereikte feiten door mij en vele anderen, maar U heeft het wel gehoord, maar heeft NIET geluisterd !
Wat " WIJ " vandaag GEMIST hebben is de oprechtheid om echt welzijn voor de dieren na te streven, en dan denk ik dat ik het vrij aardig vertaald heb !
 
Ik spreek dan ook de WENS uit dat wij BURGERS het lef zullen hebben om ook in de toekomst welke vorm van wanbeleid dan ook stevig de " KOP IN TE DRUKKEN " en op te komen voor deze weerloze dieren die voor de OVP slecht gebruiksartikelen zijn..in UW ogen ! 
....................Jos Ripken.

9 jun. 2018

Provincie Flevoland en Ministerie van Economische Zaken SCHULDIG aan BEWUSTE DIERENMISHANDELING ??

 OOSTVAARDERSPLASSEN....." Het INSPREKEN "

Op 6 juni 2018 kwam de Commissie Duurzaamheid van de Provincie Flevoland bijeen
om  " beeldvormend " te worden n.a.v. het verschijnen van het rapport van Van Geel !!
Men kon zich aanmelden om in te spreken, hetgeen ik deed, echter bleek door de
drukte de spreektijd ingekort te zijn tot 3 minuten !

Het hieronder de onverkorte versie van hetgeen ik wilde benoemen!

NA de =======lijn zal ik nog een extra toelichting geven !!

In oktober 2015 verscheen het " Definitief  Beheerplan Oostvaardersplassen,
De Oostvaardersplassen vallen onder het landschapstype ’Meren en Moerassen’, categorie B " Zeeklei
Een ieder zal onmiddellijk begrijpen dat je goed uitgerust moet zijn om je daar te kunnen verplaatsen!

Op Pagina 7 staat vermeld:
Het gebied bestaat uit een moerasdeel (circa 3600 ha) en een grazig deel (circa 1800 ha) !!!!!!!
Duidelijk een onderscheid makende tussen deze twee landschapstypes !

Zoals ik al stelde moet je goed uitgerust zijn om je te kunnen bewegen in dit natte landschap met zware kleibodem en is daarom voor overgrote gedeelte niet geschikt als leefgebied voor Heckrunderen en Konikpaarden,
De ca 1800 ha is kennelijk wel geschikt  bevonden voor de genoemde diersoorten,ofschoon er bij zware regen- of sneeuwval ook dieren vast komen te zitten in de klei !
Het besef dat circa 3600 Ha moeras niet geschikt is voor Heckrund en Konikpaard lijkt mij overduidelijk !

In de Staatscourant van 21 december 2016 Nr. 69865 staat echter de Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken de heer M.P.H. van Dam, en de Provincie Flevoland,namens deze de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door gedeputeerde staten van 10 mei 2016, nummer GS 1901488,

Hierin staat vermeld onder 1:
Vanaf 1983 zijn de grote grazers Heckrund, Konikpaard en Edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.
Dieren dus die de functie van landbouwdieren vervullen !

Onder 2 staat geschreven:
De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden
om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd !
Dit ofschoon bekend was dat dit slechts ca 1800 Ha waren !
Een groot onrecht is hen hiermee aangedaan !

Het onderscheid dat gemaakt werd tussen moeras- en grasland in het Definitieve Plan van 2015
was veelzeggend, maar is in de Overeenkomst compleet genegeerd.WAAROM ?
De Provincie had nimmer akkoord mogen gaan met die tekst die een onjuist beeld gaf van het werkelijke habitat!

De dieren zijn daarmee volledig ten onrechte aangemerkt als WILD want de genoemde ruim 5000 Ha zijn fictief.
Of dat bewust of onbewust gedaan is kan ik U niet zeggen, maar ik kan U wel zeggen dat deze fout gecorrigeerd dient te worden !

In de Overeenkomst word verder gemeld:
De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet
(met ingang van 1 januari 2017: artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) en van het
ook op in het wild levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren.

In de  "ontheffing artikel 68 " voor afschot van Edelherten van september 2015    
kenmerk: 1780306 verstrekt door Gedeputeerde Staten van Flevoland onder: Leidraad Grote Grazers staat:
De eveneens in de Oostvaardersplassen voorkomende Heckrunderen en Konikpaarden zijn
gedomesticeerde dieren; hierop is de Flora- en Faunawet niet van toepassing. Deze dieren vallen onder de jurisdictie van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (hierna: GWWD). Bevoegd gezag in deze is de Minister van Economische Zaken.( einde quote )

Kennelijk heeft de Overeenkomst die ik hierboven aanhaalde ook op de Wetten waar de dieren onder vallen de nodige invloed gehad !
De Commissie van geel stelt in zijn rapport dat de huidige habitat van de Grote Grazers 1880 Ha groot is en daar nog eens 500+300 Ha vanaf moet gaan.
Had de Commissie van Geel uitgegaan van de genoemde ca 5000 Ha, 5480 Hectares om precies te zijn, genoemd als basis voor het wild zijn van de twee diersoorten dan zou volgens de berekening van 1,4 dier per hectare er 3914 hectare habitat voor de Grote Grazers moeten zijn....ruim tweemaal zoveel als er daadwerkelijk is !
Overduidelijk dat men uitgaat van 1880 Ha en geen meter meer, dus het begrip WILD is nergens op gebaseerd, da,s duidelijk

Het enig juiste wat men als beleidsbepalers kan doen is die fout corrigeren....en daarom stel ik voor dat U deze fout hersteld door de stempel van WILDE DIEREN van ze weg te nemen, en ze rechtstreeks onder de Wet Dieren plaatst....daar waar ze behoren !
========================================================================

TOELICHTING :
Men zal zich afvragen WAAROM de dieren, eind december 2016, van de Gezondheid- en Welzijnswet ineens geplaatst werd onder de Flora- en Faunawet !!
Daar is wel een reden voor te bedenken !

De Gezondheid- en Welzijnswet Dieren is als zodanig opgeheven en is ondergebracht in de
" raamwerk wet " de WET DIEREN !!
Heckrunderen en Konikpaarden waren tot aan de overdracht naar de Provincie Flevoland,eigendom van het Ministerie van Economische zaken, en middels de Overeenkomst van december 2016 is men daar onder uit gekomen !!
De Provincie Flevoland gaf het Beheer over de Grote Grazers aan Staatsbosbeheer, eigenaar van de Oostvaardersplassen!

Door in de Overeenkomst te stellen dat het " in het wild levende dieren " waren omdat hun habitat meer dan 5000 Hectares bedroeg kwam Economische Zaken onder het " Eigenaar zijn " af en waren de dieren ineens als het ware " vogelvrij " !
Het zal een ieder duidelijk zijn dat dat een ENORME LEUGEN was, temeer daar in het "Definitieve Plan Oostvaardersplassen van oktober 2015 niet voor niets een onderscheid werd gemaakt tussen Moerasland en Grasland !
De WARE GROOTTE van hun leefruimte was NIMMER MEER dan 1880 Hectares !! 
 
In het Plan staat tevens waarom de Grote Grazers daar waren:
Het begrazen van het terrein om voor de GANZEN het juiste soort terrein te genereren, en daarmee
moet je concluderen dat het LANDBOUWDIEREN zijn die rechtstreeks onder de WET DIEREN dienen te vallen, en waarvan deze Wet stelt dat je ze NIET in een habitat mag plaatsen als ze niet zelfstandig in hun voedsel kunnen voorzien !!!
NB...De dieren vallen NIET onder NATURA2000 !!
Ze " werken " er slechts !!

Het DOORZICHTIGE GEDRAAI van de Provincie Flevoland is de rechtstreekse aanleiding voor
de massale sterfte van de dieren door HONGER en ook DORST !
De Provincie Flevoland had op basis van hetgeen men schreef in het " Definitieve Plan OVP "
NIMMER akkoord mogen gaan met het benoemen van deze dieren als WILD !!
Het staat HAAKS op het besef dat er overduidelijk TWEE LANDSCHAPSTYPES zijn, immers..
het Plan komt van de Provincie Flevoland EN Economische Zaken af !

Het feit dat zelfs in de "Ontheffing Artikel 68 " van 22 september 2015 staat geschreven dat Heckrunderen en Konikpaarden GEDOMESTICEERDE DIEREN zijn doet het geheel nog
EXTRA VERDACHT overkomen !
Ineens was hetgeen men had bepaald verleden tijd....en dat kan natuurlijk niet zonder
gedegen UITLEG van de provincie Flevoland !!

Met deze TRUC hebben de Provincie Flevoland EN het Ministerie van Economische Zaken
ZELF de basis gelegd voor de enorme ellende in de Oostvaardersplassen en derhalve
zou je ook kunnen stellen dat het BIZAR is dat dezelfde Provincie Flevoland een oplossing
moet zoeken voor dit immense probleem...immers kun je ze als VERDACHTE beschouwen !
Verdachte van :  Moedwillige Dierenmishandeling in vereniging !! 
Ook het Ministerie van Economische Zaken is hieraan schuldig !! 
 
Het gedraai en gekonkel om NIET  uiteindelijk met de billen bloot te moeten vergt veel tijd,
maar de oplossing is simpel :
De Heckrunderen en Konikpaarden moeten gezien worden als LANDBOUWDIEREN die recht hebben op RESPECT, VOEDSEL, DRINKEN , BESCHUTTING en MEDISCHE VERZORGING !
Men dient derhalve PER DIRECT de dieren te zien als GEHOUDEN DIEREN en ze onder de WET DIEREN te plaatsen...
Uiteraard dient men met onmiddellijke ingang te gaan voeren en drinkwater te verstrekken daar
er rottende kadavers in het drinkwater liggen hetgeen een enorm risico is voor de Volksgezondheid !!

We zullen moeten zien hoe we ze op de knieën krijgen zodat ze de gemaakte fouten gaan herstellen !

28 apr. 2018

MOERAS -RESET Oostvaardersplassen....DAAR is iets VREEMDS, aan de hand !

WORDT DE WET OP GROTE SCHAAL OVERTREDEN ???

Staatsbosbeheer heeft een ontheffing, om met een geluiddemper op het geweer, de beschermde Edelherten af te schieten tot 15 augustus 2020 !
Deze " ontheffing artikel 68 " is afgegeven door Gedeputeerde Staten van Flevoland, MAAR omschrijft WEL onder welke omstandigheden dit afschieten mag gebeuren !
Dit afschieten mag:  QUOTE: " Ter voorkoming van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren " EINDE QUOTE aldus de afgegeven ontheffing !

Gedeputeerde Staten van Flevoland stelt echter dat " vroeg reactief afschieten " OOK mag bij:
* Afwijkende gedragskenmerken * OF omgevingsfactoren, oftewel...als het Natura 2000 uit komt !
De " Ontheffing Artikel 68 " benoemd die EXTRA criteria NIET en daarmee is afschot onder
deze EXTRA CRITERIA NIET wettelijk gedekt en daarmee ILLEGAAL !!

Vreemd als je weet dat Gedeputeerde Staten van Flevoland de instantie is die de ontheffing art. 68 af heeft gegeven aan Staatsbosbeheer en zich daarmee NU " OP GLAD IJS BEGEEFT "!!

Dat houdt dus in dat het afschieten van Edelherten NIET gedaan mag worden omdat Staatsbosbeheer
meent dat het er bijvoorbeeld teveel Edelherten zouden zijn..simpelweg omdat Edelherten een beschermde diersoort is en de ontheffing EXACT omschrijft wanneer Staatsbosbeheer mag ingrijpen en wanneer niet....de ontheffing is de enige norm daar er gebruikt gemaakt wordt van geluidsdempers en het geheel onder de VUURWAPENWET valt !!
Controle hierop dient o.a. door de POLITIE te worden gedaan !

Even een kleine zijstap.....
De Commissie Van GEEL oordeelde eerder deze week dat er een " MOERAS-RESET " moet komen omdat een deel van het grasland bij het moerasland gevoegd moet gaan worden !
Een verlies aan grasland voor de Grote Grazers van tenminste 500 Hectare plus 300 Hectare beschuttingsgebied en derhalve vind men dat er nog eens 980 Edelherten moeten worden afgeschoten....!
( Over het aantal Hectares zeer giftige JAKOBSKRUISKRUID wordt gezwegen maar die moeten er eigenlijk ook nog van af !! )

Voor alle duidelijkheid...als er slechts èèn dier is gedood BUITEN het wettelijke kader treed artikel
80ffw in werking die stelt:  Een vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken indien: (onder C:) QUOTE: de houder van een vergunning of ontheffing handelt in strijd met de hem verleende vergunning of ontheffing of met daaraan verbonden voorschriften;EINDE QUOTE !

TOEVOEGING: 
Dat b.v .de HECKRUNDEREN " WILD " zouden zijn is gebaseerd op ruim 5000 Hectares Habitat,
maar de werkelijkheid is dat dit nooit meer dan 1880 Hectares waren en is dus op een LEUGEN
gebaseerd  ...feitelijk zijn de HECKRUNDEREN, als je het echte aantal hectares bekijkt dus NOOIT " WILD " GEWEEST, en dat een aantal Rechtbanken hier de fout is ingegaan zal duidelijk zijn !!

HET ROOKGORDIJN VAN DE COMMISSIE VAN GEEL !!!
Op 12 maart 2018, dus RUIM VOOR het openbaar maken van het advies van de Commissie Van Geel, is al openbaar gemaakt dat er uiterlijk einde 2018 een MOERAS - RESET gaat komen !
Je hoeft niet erg lang na te denken om tot de conclusie te komen dat er voor de bekend gemaakte MOERAS - RESET op 12 maart 2018 toch wel een periode aan vooraf gegaan is waarin men tot deze beslissing is gekomen....!

En dat in ogenschouw nemende kom je tot een vreemde gewaarwording!
Staatsbosbeheer is in januari ineens begonnen met het op grote schaal afschieten van Edelherten...
Waren dat er in december 2017 " slechts " 99, ging dat aantal vanaf januari 2018 ineens omhoog naar
512 afgeschoten Edelherten en zette zich door in de maanden februari en maart met resp. 805 en 759 Edelherten !! ( Bron: Staatsbosbeheer ! )
Een plotselinge stijging in januari 2018 van ruim 500 PROCENT !
De " Omgevingsfactoren "waren volgens Staatsbosbeheer in de maanden december 2017
en januari 2018 GELIJK...en kregen beide maanden het getal " 5 " ! 
Geen enkele reden om te stellen dat de situatie ineens drastisch verandert was !

De vraag is dus GERECHTVAARDIGD of dit afschieten niet ALLES te maken heeft met de beoogde MOERAS - RESET zoals bekend gemaakt op 12 maart 2018 en NU ineens ook weer opduikt in het advies van de Commissie Van Geel die het aantal nog EENMALIG af te schieten Edelherten heeft bepaald op 980 stuks!
( Verderop zult U lezen WAAROM  het begrip EENMALIG òòk een LEUGEN is )
Ik zie het benoemen van de genoemde " RESET " door Van Geel dan ook als een ROOKGORDIJN,
immers was die RESET allang besloten !! 
 
Met een "Ontheffing" voor slechts VIER GELUIDSDEMPERS  lijkt het zeer aannemelijk dat, gelet op de grote aantallen Edelherten, en de beoogde " RESET ", dat men in januari 2018 vast begonnen is met het afschieten van de Edelherten...echter...ZONDER dat er een "Ontheffing Art 68 " was op de gronden waarop Staatsbosbeheer de Edelherten afschoot vanaf januari 2018 en is daarmee een grootschalige overtreding van de  VUURWAPENWET....en dat 2175 maal ! ( gelijk aan het aantal afgeschoten Edelherten t/m maart 2018 !
WETENDE dat er een "RESET " aan zat te komen en de aantallen drastisch omlaag moesten,
EN met slechts vier geweren met geluiddemper, alleszins aannemelijk dat DIT het enorme afschot van de BESCHERMDE EDELHERTEN vanaf januari 2018 verklaard ...want stel je eens voor dat je NA april 2018 ineens 2175 + 980 Edelherten moet doden...da,s simplweg ONMOGELIJK,want men heeft er nu al een dagtaak aan !

Het begrip ' EENMALIG " doelende op het extra afschieten van Edelherten en benoemd door Van Geel is UITERAARD op zijn minst MISLEIDEND omdat er in wezen al MAANDEN extra Edelherten worden gedood !
"EENMALIG " is in wezen een proces wat zich nu bijna VIER MAANDEN dag in, dag uit,
wordt toegepast...en daarmee is de keuze voor het woord ROOKGORDIJN gerechtvaardigd !

Dat het maatschappelijk gezien op enorme weerstand zou stuiten als men DUIZENDEN EDELHERTEN ging afknallen zal men begrepen hebben en is een poging gaan doen om dat te vermijden.... is gaan "spreiden "!

Neemt niet weg dat deze BLUNDER NU NAAR BUITEN KOMT en de POLITIE een onderzoek in dient te stellen betreffende het naleven van de " Ontheffing artikel 68 " !

ALS het " OPRUIMEN " van de Edelherten ALLES te maken heeft met de MOERAS - RESET, en
daar heeft het alle schijn van, immers is in de periode VOOR 12 maart 2018 de beslissing reeds genomen om een ' RESET " door te voeren, dan is OVERDUIDELIJK dat er op grote schaal overtredingen van de " ontheffing artikel 68 " zijn begaan en dient derhalve de ontheffing INGETROKKEN te worden !
Nogmaals..omdat de " ontheffing artikel 68 NIET de redenen beschrijft waaronder Staatsbosbeheer meent af te mogen schieten is er in feite sprake van ILLEGAAL AFSCHIETEN...want de WET is op de letter, en niet iets wat men met " de natte vinger " mag veranderen omdat een vogelpark meent dat dit het beste voor de vogels is !!

Ging het afschieten van de Edelherten van 99 stuks INEENS omhoog naar een aantal wat ruim VIJF KEER ZO HOOG is, kun je absoluut niet stellen dat dit " toevallig " was, maar eerder een symptoom
van een reeds aangestuurd beleid waar GEEN WETTELIJKE BASIS voor is om de dieren te doden !!!
Het melden van de MOERAS - RESET in het rapport van de Commissie van Geel is derhalve een enorm ROOKGORDIJN om te verhullen dat er een geheel ander beleid aan ten grondslag ligt !
Laat Gedeputeerde Staten van Flevoland DAT MAAR EENS UITLEGGEN !
Ik hoop derhalve dat de  POLITIE een onderzoek in zal stellen, hetgeen wellicht STRAFBARE FEITEN op zal leveren!!
18 apr. 2018

OOSTVAARDERSPLASSEN: Staatsbosbeheer overtreed op grote schaal de WET !

De Oostvaardersplassen...een vogelreservaat waar werkelijk alles voor moet wijken !
De Oostvaardersplassen heeft o.a. het beschermde EDELHERT, die, zodra er onvoldoende te
eten is, zich een pad baant richting het moerasgebied om iets lekkers te vinden.
Helaas voor het beschermde EDELHERT komt die de jagers van Staatsbosbeheer tegen die
primair tot taak hebben om het vogelgebied te beschermen, OOK tegen de hongerige Edelherten
die genadeloos worden doodgeschoten...en dan heb je het over honderden per maand !
Om dit te mogen doen heeft Staatsbosbeheer een " ontheffing artikel 68 " gekregen van Gedeputeerde Staten van Flevoland!
Deze ontheffing benoemd echter de omstandigheden waaronder dat Edelhert mag worden afgeschoten : 1 Ter voorkoming van onnodig lijden 2. het edelhert moet verzwakt, ziek of gewond zijn. het tweede deel van de aanvraag betreft het gebruik van een geluiddemper...dit omdat de dieren
anders als een " dolleman " op de vlucht zouden slaan.
MEER als deze inhoud kent de ontheffing NIET !
De controle op de naleving van de ontheffing ligt o.a. bij de POLITIE, die, naar alle waarschijnlijkheid NIET naar de geschoten Edelherten kijkt of deze inderdaad aan de voorwaarden voldoet, en zo niet moet er Proces Verbaal worden opgemaakt omdat de Vuurwapenwet wordt overtreden!!
Als men maand in, maand uit honderden Edelherten schiet moet je de conclusie trekken dat er iets ernstigs aan de hand is met deze dieren, OF dat Staatsbosbeheer deze dieren afschiet in het kader van " BEHEER "...echter...beheer staat NIET in de ontheffing !
Vooralsnog moet je er dus van uitgaan dat Staatsbosbeheer ILLEGAAL beschermde EDELHERTEN
afschiet om te voorkomen dat ze het moerasgebied beschadigen en zodoende de NATURA2000 doelstellingen in nog mindere mate haalt dan eigenlijk de bedoeling is !
Totdat STAATSBOSBEHEER met een deugdelijke verklaring komt voor de grote aantallen Edelherten die men afschiet concludeer ik dat Staatsbosbeheer op grote schaal de WET overtreed !

22 mrt. 2018

GROTE GRAZERS OOSTVAARDERSPLASSEN ZIJN SLECHTS GRASMAAIER ! ( SCHANDAAL )

De Oostvaardersplassen....een gebied wat eigendom is van Staatsbosbeheer !
Een gebied waar, volgens een schatting in januari 2018 zo,n 5000 dieren HONGER LIJDEN !!
Een gebied waar middels een brief, de directeur van Staatsbosbeheer gevraagd is om over te gaan
tot het versneld afschieten over te gaan om te voorkomen dat dieren de HONGERSDOOD zouden sterven !
Een gebied waar zelfs het beschermde Edelhert middels de verstrekte " ontheffingen " door het College van Gedeputeerde Staten ,afgeschoten mag worden...tot zover de status " beschermd " !

In ICMO 2 ( een soort beheerplan )  is reeds aangegeven dat langdurig en onnodig lijden ten gevolge van voedseltekorten maatschappelijk niet acceptabel is en voorkomen dient te worden
Gesteld mag dus worden dat Staatsbosbeheer derhalve de ICMO2 grootschalig overtreedt !
Staatsbosbeheer is eigenaar van de Oostvaardersplassen en heeft een zorgplicht voor de aanwezige grote grazers.

Sinds begin vorig jaar is Provincie Flevoland beleidsverantwoordelijk voor het welzijn van de grote grazers, hetgeen inhoudt dat de Provincie Flevoland bepaalde opdrachten kan opleggen, 
waaronder het bevel om tot bijvoeren over te gaan !
Dit is al een eerste indicatie hoe de structuur van deze MISLUKKING in mekaar zit, maar het is nog erger !! 
De zogenaamde "GROTE GRAZERS " heeft men laten vallen onder de Natuurwet in plaats van de WET DIEREN 2013 die spreekt over de INTRINSIEKE WAARDE van een dier, wat zoveel wil zeggen is dat een dier een EIGEN WAARDE heeft en met RESPECT behandeld dient te worden !
Daarmee omzeilt men de situatie dat, gelet op de huidige situatie, er sprake is van GROOTSCHALIGE DIERENMISHANDELING !
Grote Grazers zijn in hun ogen immers niets meer als GRASMAAIERS !!
 
Wat wil het geval....de Oostvaardersplassen vallen onder NATURA 2000 die eigenlijk PUUR de belangen van vogels omschrijft en het behouden van de diverse soorten.
Om de Oostvaardersplassen te voorzien van het nodige landschap heeft men dus GRASMAAIERS nodig die op hun beurt, vanwege de HONGER op grote schaal het beleid van NATURA 2000 hebben doorkruist door de boel op te vreten waardoor bepaalde vogelsoorten zijn vertrokken uit het gebied!
Da,s gelet op het internationale gebeuren rond NATURA 2000 natuurlijk alles behalve de bedoeling en
DUS moeten de grote grazer tot wel 90% uitgemoord worden...door afschieten of door de hongersdood, want dat is wat met name Staatsbosbeheer momenteel toelaat!
 Men heeft deze groep dieren dus WILLENS en WETENS in een gebied geplaatst waar ze niet op NATUURLIJKE wijze kunnen bestaan !
De tweede redden va het toestaan van het sterven van de GRAZERS is dat die kadavers als voeding moeten dienen voor o.a. vossen, zoals gemeld wordt in de Oostvaardersplassen plannen !! 

Kortom....omdat het terrein NIET aan de voedingsbehoeftes zoals beschreven in de WET DIEREN 2013 voldoet die stelt dat je dieren NIET in een habitat mag plaatsen indien men niet in de natuurlijke voeding kan voorzien moest die WET omzijlt worden en plaatste men de dieren als zogenaamd WILD in de Natuurwet !
DIERENWET 2013 >>.... Dieren moeten met RESPECT behandeld  worden en hebben een INTRINSIEKE waarde !
Het is dus duidelijk dat een overeenkomst met andere landen zoals beschreven in NATURA 2000, kennelijk belangrijker is dan deze GROTE GRAZERS die BUITEN de in Nederland geldende wet zijn geplaatst...wat op zich al een vraagtekens op roept, immers is een Nederlandse wet nu in conflict met het beleid gevoerd door de Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer !

Hoe men het bedacht heeft om dieren die normaliter onder de WET DIEREN 2013 vallen, omwille van NATURA 2000...hetgeen slechts een INTERNATIONAAL VERDRAG is, is me een raadsel !
De enige verklaring is dat men de GROTE GRAZERS slechts als een hulpmiddel ziet om NATURA 2000 uit te voeren en of dat nu gepaard gaat met enorm veel DIERENLEED interesseert ze kennelijk niet.
Tot slot dit..De Oostvaardersplassen zijn eigendom van Staatsbosbeheer die voor bepaalde opties, zoals het verkrijgen van afschiet ontheffingen deze verkrijgt  van College van Gedeputeerde Staten!
De Oostvaardersplassen vallen uiteindelijk onder het MINISTERIE van ECONOMISCHE zaken, maar gelet op de onderhoudsplicht van Staatsbosbeheer vraag ik me ernstig af of dit inderdaad geen MOEDWILLIGE DIERENMISHANDELING met VOORBEDACHTE RADE is !!


18 mrt. 2018

WAAR haalt #Staatsbosbeheer zijn inkomsten vandaan? ILLEGALE PRAKTIJKEN ??

#Oostvaardersplassen 
...Een opgezette kop van een HECKRUND levert 1995,00 euro op !! 
WAAR KOMEN DIE VANDAAN ??
Is er sprake van een levendige handel in dierenkadavers om die
later " aan te muur te hangen ?
EEN ONDERZOEK LIJKT MIJ OP ZIJN PLAATS !!

 https://www.dragonheart.nl/ridderwinkel/p/heckrund-rund-stierenkop-preparaat-opgezet-taxidermy-shoulder-mounts-praparierte-tiere-praparatoren …

14 mrt. 2018

JINEK,s PROPAGANDA TV...OM TE KOTSEN !

EVA JINEK....het " SOK POPPETJE " van de globalistische TV die er geen enkele moeite mee
hebben om het kijkende publiek te manipuleren met figuren als KILLARY CLINTON !

ELKE DAG, in de meest onopvallende berichtjes, maar zeker DAGELIJKS op de Nederlandse TV
is er wel iets negatiefs over Donald Trump, de President van de Verenigde Staten te horen, en
waarom?.....Da,s SIMPEL....TRUMP staat de GLOBALISTEN in de weg...beschermt zijn land
tegen de voortwoekerende ISLAM invloeden, en voorkomt dat iedereen zomaar het land binnen kan komen !
" AMERICA FIRST " is een duidelijke oproep om NATIONALISTISCH te denken en te handelen, dit in tegenstelling tot NEDERLAND waar men er alles aan doet om het nationalistische gevoel te ondermijnen !
Net als de SPANJAARDEN deden toen men de INCA,s wilde bedwingen en hun GOUD wilde gaan stelen, ontnamen de Spanjaarden de INCA,s hun geschiedenis, KUNST en CULTUUR en vernietigden daardoor de basis van hun bestaan !
Diezelfde techniek wordt toegepast in Nederland om zodoende de toch al schamele eenheid in Nederland verder te ondermijnen want men is
O, ZO BANG dat het VOLK OPSTAAT !
Da,s natuurlijk EXACT wat NL moet doen....een honderdduizend man naar DEN HAAG en niet eerder weggaan totdat de Regering buigt voor die druk en de taken teruggeeft aan het VOLK !!
Vooralsnog is JINEK met haar propaganda TV ernstig schuldig aan misleiding en het ondermijnen van de waarheden....en 
JINEK moet d,r ogen uit haar KOP schamen !
 

3 mrt. 2018

#OOSTVAARDERSPLASSEN...EEN DRAMA DAT ONS ALLEN RAAKT !

Aanzwellende protesten tegen het beleid van Staatsbosbeheer, of zoals ik het noem " StaatsKOTSbeheer !
Verhongerende dieren, omdat in die woestenij van de Oostvaardersplassen simpelweg niets, of onvoldoende te eten is te vinden.
Nou schrijft de " Gezondheidswet voor dieren " van 1985 vrij vertaald: De OVERHEID erkent de intrinsieke waarde van het dier en het beleid moet er op gericht zijn om het dier te beschermen tegen menselijke handelingen die zijn fysieke en gedrag welzijn aantasten !

Een andere onderbouwing van het begrip intrinsieke waarde is gebaseerd op het respect voor dieren. 
Elke handeling die je met dieren doet, moet uitgaan van respect.
Het lijkt mij een uitgemaakte zaak dat er hier sprake is van een overtreding van de wet uit 2013! 
" Een dier in een omgeving MOETEN laten leven waarin het normaal kan functioneren, in overeenstemming met zijn eigen natuur. " 
Dat is hier absoluut niet het geval !!
Ik denk dat we een grond hebben om aangifte te doen, zo simpel ligt het, met een schorsende werking op het " afknallen " en met de verplichting om de dieren conform hun behoefte te voeren en onder medisch toezicht te stellen ! 

DAN het verhaal van vandaag...zaterdag 3 maart 2018 en mijn eerste reactie op TWITTER !
zie poster bovenaan !!
" Dit is ZO GROF zo SCHANDALIG dat gaat tegen elke vezel in mijn lijf in...ben woest....dit moet NATIONAAL NIEUWS WORDEN ! "
Getuigen zagen een jong bij een doodgeschoten moeder liggen...en hoe dat ook zit dat is traumatiserend en onnodig om te doen !
STAATSBOSBEHEER MOET EEN HART ZIEN TE KRIJGEN WANT DIE IS DUIDELIJK OP DE VERKEERDE PLEK !

NOU...eigenlijk heeft HET VOLK het laatste woord want we zijn veruit in de meerderheid EN de regering werkt voor ONS, en niet andersom !

22 dec. 2017

De Nederlandse Leeuw / NATIONALE BRAINSTORM op19/01-2018

De Nederlandse Leeuw organiseert de: 
NATIONALE BRAINSTORM
Onderwerp : Immigratie en Integratie 
op 19 januari 2018 te RijswijkDe doelstelling van de avond is om samen met 1999 andere mensen oplossingen te genereren die het debat rondom immigratie/integratie en de multiculturele samenleving een stapje verder brengen. Door alle polarisatie is ernstige verlamming opgetreden en is de creativiteit totaal verdwenen. Ook zijn er zaken waar vrijwel iedereen (bijvoorbeeld: de asielprocedure moet veel korter) het over eens is. Maar toch wordt dit niet afgedwongen. Deze uitkomsten van deze avond kunnen nieuwe inzichten zijn op verschillende thematische terreinen, maar kunnen ook bestaande inzichten zijn die door middel van een verdieping weer gaan leven.

25 dec. 2016

GOVERNEMENTS AND THE NAZI CONNECTION

At the end of World War 2 a huge number of NAZI scientists were recruted, and were transported to the United States.
It was called:


Nazi warcriminals didn't go to the Nürenberg Trials,but were secretly cleared bij the USA !
One of them, Werner von Brown became a well known rocket scientist and was responsible for the NASA achievments, but also build the V2 rocket which killed people in great Britain!
The citizens of the US were unaware of those facts and were kept in the dark.
Wasn't that a warcrime ?
Protecting warcriminals, when you think of the victims is unacceptable but the USA didn't care!
Fact: Prescott Bush financed the Nazi,s...his son George Bush sr became President and also his son George W. Bush.
So there is a direct line to the nazi ideology!
That,s why the Bush family wants a one world governement..and
they cal it " The New World Order " but in fact it,s the same idea that Adolf Hitler had !

How is it possible that the Nazi, Adolf Heusinger became Nato,s Chief of Staff ?

The answer is simple: We think the Nazi,s lost WW2, but in fact...they continued in the USA !
======
Every year there is a BILDERBERG meeting with heads of states, corporate CEO,Bankers and invited guests...ALL in deep secret !

In a transparant governement, although it should be, it,s a disturbing fact that members of governement visit Bilderberg but don,t talk about it...it,s undemocratic and suggests that there are strange things going on.
BILDERBERG started in 1954 to support and improve the relations with the US !
One of the key persons who was involved in Bilderberg was the NAZI husband of Queen Juliana, German Prins Bernhard, who was a NSDAP ( NAZI ) member since1933.
He was also the ex bodyguard of ADOLF HITLER.
Prins Bernhard also worked for IG FARBEN...IG FARBEN created Cyklon B, the gas that was used in the gaschambers !

It doesn,t need much imagination to suggest that Prins Bernhard wanted to support his NAZI friends in the US through the Bilderberg!
By the way..the "paperclip nazi,s " funded the CIA and NASA !
NAZI ideologie in theUSA was the consequence of the seizure of those warcriminals!

2016: Germany opens it,s doors for so called refugees.
In a later stage they are called immigrants !
By calling them refugees the governements created a false picture of the real situation..and my guess it was on purpose !
No special arguments there so governements could send them back
without compromising the UNHCR declaration for refugees !
That,s exactly what they didn't do....and therefore destabalizing the economy of several countrys !

 TREASON BY GOVERNEMENTS !
============
The " new world order "... has a way of doing things!
By creating Fear, Chaos, and " False Flag " operations, blaming the terrorists, they hope to achief a situation that the nations will chose for the One World Governement !

Disturbing is the fact that members of governement vist the Bilderberg meetings....the " We support the nazi,s " secret society !

Countrys like germany and the Netherlands do not protect the population by closing the borders...ofcourse not...they WANT chaos and an unsecure feeling of the citizens...because they are
in favorit of the One World Governement....and that is TREASON !
Taking back your country is the best thing to do...!
Changing the political system is a step we have to take...because politicians betray the citizens on a massive scale !
5 nov. 2016

IT,S TIME TO REMOVE HILLARY CLINTON

HILLARY CLINTON IS A DOMESTIC TERRORIST !
The " people " should start a revolution.....
before it,s to late @
Remember John F. Kennedy !!!1 nov. 2016

HOW TO SOLVE THE HILLARY CLINTON PROBLEM !!

THE WORLD NEEDS A SOLUTION !
MAYBE NASA CAN HELP !
DO THE WRIGHT THING FOR ONCE !


DOWN HILL ( ARY )

WHAT DOES IT TAKE TO PUT HILLARY CLINTON IN  JAIL ?
ARE THE AMERICANS SO BLIND, OR IS THE CORRUPT SYSTEM THAT POWERFULL?

THE WORLD DOESN,T NEED ANOTHER PRESIDENT WHO JUST WANTS WAR!

9 jun. 2016

GEZOCHT !

Het meisjesteam van asv Dronten is op zoek naar nieuwe mede- speelsters...
Afijn..zie de  poster !25 apr. 2016

TIMMERMANS vs TURKIJE...Politieke LOSER en het slappe verhaal !

BRON: WWW.JOOP.NL/NIEUWS

 ( Quote ) Frans Timmermans ( PVDA ) is boos (**)op Turkije. 
Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de NOS.
Ondanks zijn boosheid zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie het land echter niet te willen straffen door de vluchtelingendeal met Europa op te zeggen.
Timmermans liet desgevraagd weten geen contact te hebben gehad met de Turkse autoriteiten over de arrestatie van ( Turks-Nederlandse ) columniste Ebru Umar. ‘Maar dit zorgt wel voor een verwijdering tussen Turkije en Europa.

Volgens Timmermans heeft het echter geen enkel nut om de deal met Turkije op te zeggen. ‘Waarom zouden we onze eigen belangen moeten schaden,’ vraagt hij zich af. - See more at: http://www.joop.nl/nieuws/boze-frans-timmermans-wil-deal-met-turkije-niet-opofferen#sthash.pFey9h0D.dpuf
Volgens Timmermans heeft het echter geen enkel nut om de deal met Turkije op te zeggen. ‘Waarom zouden we onze eigen belangen moeten schaden,’ vraagt hij zich af. ( einde quote )

BRON: METRO:Dat het met de vrijheid van meningsuiting in Turkije erbarmelijk gesteld is, bleek maandag ook weer. De Turkse journalist Can Dündar is volgens zijn advocaat veroordeeld voor een boete van omgerekend 9 duizend euro voor belediging van de Turkse president Erdogan.
=========================

MIJN MENING...

NOU, Meneer Timmermans...als Nederlands staatsburger heb ik er WEL iets over te zeggen, althans.. ik heb wel wat opmerkingen te maken die rechtstreeks uit de onderbuik komen, omdat mijn onderbuik zegt dat er " WAT STINKT "!
(**)
1 ** Als U BOOS zou zijn, wat gespeeld is, zou U ten strijde trekken...!
2 ** Mag U liegen van Uw Moeder ?
3 ** Verzoek U om ons niet in de zeik te nemen met dit soort loze opmerkingen,
daar zijn we namelijk te slim voor !
 

MAAR...als Turkije flink schijt heeft aan de VRIJHEID van MENINGSUITING zou je toch gerust kunnen stellen, want dat is in de structuur van Nederlandse Wetgeving òòk het geval, dat het èèn zwaarder weegt dan het ander, en dat je er dus, in jouw positie,  iets over MOET zeggen !
Dat dan natuurlijk niet via een interview in èèn of ander blaadje..maar OP DE Turkse MAN AF...! 
DUS...zeggen :  HÈ TURKIJE...KAPPEN "! of zo iets ..
 
Ik STEL  dat het van het hoogste goed is ..onze Vrijheid van Meningsuiting....en dat het absoluut ongewenst is om BINNEN de EU een ( LID ) land te hebben die niet minimaal dezelfde NORMEN en WAARDEN heeft als hetgeen gebruikelijk is binnen de EU en er nimmer ook maar 1 millimeter tolerantie kan bestaan om die aan te tasten !

----Dan laat ik maar even in het midden dat politici binnen de EU, en ons land ,ook zeer twijfelachtig omgaan met wat IK normen en waarden noem...waaronder RESPECT TONEN aan je kiezers en deze dus niet moet bedriegen of onvolledig voorlichten zoals bijvoorbeeld RUTTE van de VVD doodleuk denkt te kunnen flikken ! ---

Daar de persoonsverheerlijking en/of het zelfbeeld, wat ERDOGAN kennelijk heeft,... of het zich "op zijn pik getrapt voelen " ervoor zorgt dat men geen mening mag hebben en uiten, omdat je anders OF wordt opgesloten OF een vette bekeuring krijgt is dat MET NAME de reden om direct de banden te verbreken, als drukmiddel om de veruit op NUMMER 1 staande VRIJHEID VAN MENINGSUITING in de dop te beschermen !

IK vind dus, heer Timmermans dat U zeer ernstig gefaald heeft om voor dit grondbeginsel te strijden waarbij de reden daarvan natuurlijk geheel duidelijk is, en door Uzelf is aangegeven...DE ZAKELIJKE BELANGEN die U kennelijk heeft !
Wederom weer een bewijs dat het gehele Nederlandse Politieke stelsel verrot is en op de schop moet, omdat MENSELIJKE WAARDES altijd bovenaan dienen te staan !
Mag ik zo vrij zijn om U een LOSER te noemen ??
Dat het met de vrijheid van meningsuiting in Turkije erbarmelijk gesteld is, bleek maandag ook weer. De Turkse journalist Can Dündar is volgens zijn advocaat veroordeeld voor een boete van omgerekend 9 duizend euro voor belediging van de Turkse president Erdogan. - See more at: http://www.joop.nl/nieuws/boze-frans-timmermans-wil-deal-met-turkije-niet-opofferen#sthash.pFey9h0D.dpuf
Frans Timmermans is boos op Turkije. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de NOS. Ondanks zijn boosheid zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie het land echter niet te willen straffen door de vluchtelingendeal met Europa op te zeggen.
Timmermans liet desgevraagd weten geen contact te hebben gehad met de Turkse autoriteiten over de arrestatie van columniste Ebru Umar. ‘Maar dit zorgt wel voor een verwijdering tussen Turkije en Europa.
- See more at: http://www.joop.nl/nieuws/boze-frans-timmermans-wil-deal-met-turkije-niet-opofferen#sthash.pFey9h0D.dpuf
Frans Timmermans is boos op Turkije. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de NOS. Ondanks zijn boosheid zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie het land echter niet te willen straffen door de vluchtelingendeal met Europa op te zeggen.
Timmermans liet desgevraagd weten geen contact te hebben gehad met de Turkse autoriteiten over de arrestatie van columniste Ebru Umar. ‘Maar dit zorgt wel voor een verwijdering tussen Turkije en Europa.
- See more at: http://www.joop.nl/nieuws/boze-frans-timmermans-wil-deal-met-turkije-niet-opofferen#sthash.pFey9h0D.dpuf
Frans Timmermans is boos op Turkije. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de NOS. Ondanks zijn boosheid zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie het land echter niet te willen straffen door de vluchtelingendeal met Europa op te zeggen.
Timmermans liet desgevraagd weten geen contact te hebben gehad met de Turkse autoriteiten over de arrestatie van columniste Ebru Umar. ‘Maar dit zorgt wel voor een verwijdering tussen Turkije en Europa.
- See more at: http://www.joop.nl/nieuws/boze-frans-timmermans-wil-deal-met-turkije-niet-opofferen#sthash.pFey9h0D.dpuf
Frans Timmermans is boos op Turkije. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de NOS. Ondanks zijn boosheid zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie het land echter niet te willen straffen door de vluchtelingendeal met Europa op te zeggen.
Timmermans liet desgevraagd weten geen contact te hebben gehad met de Turkse autoriteiten over de arrestatie van columniste Ebru Umar. ‘Maar dit zorgt wel voor een verwijdering tussen Turkije en Europa.
- See more at: http://www.joop.nl/nieuws/boze-frans-timmermans-wil-deal-met-turkije-niet-opofferen#sthash.pFey9h0D.dpuf

22 apr. 2016

Voetbalvereniging KHC te Kampen zoekt CAMERAMAN / VROUW !

Voetbalvereniging KHC te Kampen zoekt een cameraman / vrouw om de wekelijkse opnames van het eerste team te verzorgen, en het YOUTUBE kanaal te verzorgen!

KHC is een gezellige Club die prestatiegericht is, maar waar plezier hoog in het vaandel staat!
Is dit wat voor jou, neem gerust vrijblijvend eens contact op !

DETO - KHC op 23 april 2016

Nog slechts een paar wedstrijden in de competitie....zaterdag DETO tegen KHC

27 jan. 2016

NEDERLAND MOET ZICH DIEP, EN DIEP SCHAMEN !!

NEDERLAND: Trots op de V.O.C. mentaliteit gaat DUS TOCH in Syrië bombarderen!
Na terrein verloren te hebben in Irak vraag je je af wat ze er in vredesnaam te zoeken hebben!

Heeft men vele miljarden uitgetrokken om F-16,s te zenden...was het ook nog eens alles behalve een succes !
Het zal wel door de Amerikanen komen die ook totaal geen moeite deden om ISIS te bestrijden, hetgeen niet zo gek is als je weet dat ze ze zelf van de wapens hebben voorzien, en o ja, de training !

Nòg meer huizen bombarderen en de stroom vluchtelingen nog verder onder druk zetten?

Het zal wel bijdragen aan het uiteindelijke doel: EUROPA dusdanig ondermijnen door verkrachtende, en berovende groepen immigranten om angst en haat te zaaien om uiteindelijk de EU op te blazen waardoor de Eèn Wereld Regering eerder zal zijn gerealiseerd !

Het zal de V.O.C. mentaliteit wel zijn, die destijds al getekend werd door slavenhandel,en de concurrentie uitmoorden...

NEDERLAND...ik schaam me zo langzamerhand voor die oorlogszuchtige zinloze denkwijze en mentaliteit !

18 jan. 2016

ZIJN EUROPESE VROUWEN NOG WEL VEILIG ONDER DE HUIDIGE POLITIEKE LEIDING?

EEN GROTER GEVAAR DAN DE GANGRAPES DIE WORDEN GEPLEEGD IN EUROPA IS HET ONTKENNEN DAT HET GEBEURT !
POLITICI DOEN ER ALLES AAN OM HET VERSCHIJNSEL TE KLEINEREN, EN NET TE DOEN ALSOF HET B.V. IN NEDERLAND NIET KAN GEBEUREN, TERWIJL DAT SLECHTS EEN VOLSLAGEN LOZE OPMERKING IS!
EURIOPA WORDT GETEST DOOR DEZE GANGRAPES WAARBIJ MASSAAL VROUWEN WORDEN AANGERAND, VERKRACHT EN BEROOFD OM TE ZIEN HOE WIJ ER OP REAGEREN...WAT TOT NOG TOE " SLAPPE HAP IS " !
DIT OVERZICHT TOONT SLECHTS 1 DAG / AVOND IN DUITSLAND AFGELOPEN 31 DECEMBER 2015 !

HET DUURDE DAGEN EER DE, ONDER CENSUUR STAANDE MEDIA ER BERICHT VAN DEED EN SLECHT DOOR MASSALE MELDING OP DE SOCIAL MEDIA ZORGDE ERVOOR DAT HET TENMINSTE ENIGE AANDACHT KREEG !

DUIDELIJK IS DAT HET " MANNEN MET EEN NOORD-AFRIKAANS " UITERLIJK WAREN WAARBIJ NIET ONTKEND KAN WORDEN DAT HET VOORAF GEORGANISEERD MOET
ZIJN....WAAR HAAL JE ANDERS ZULKE MASSA,S DADERS VANDAAG !

PER DEFINITIE IS HET DUS GRENSOVERSCHRIJDENDE GEORGANISEERDE MISDAAD EN IS ER ALLE REDEN VOOR OM ER KEIHARD TEGENOP TE TREDEN, EN NIET OM HET LAFJES AF TE DOEN ALS ZIJNDE VAN MINDER GROTE BEDREIGING !
JE KUNT OOK ZEGGEN DAT HET DE POLITIEKE BELANGEN DIENT OM ONRUST EN CHAOS EN EEN GEVOEL VAN ONZEKERHEID TE CREËREN EN TE HANDHAVEN OMDAT ER EEN STREVEN IS OM EEN " EEN WERELD REGERING " WORDT NAGESTREEFD DOOR DE VS, EU, HET VATICAAN EN DE BILDERBERG DIE EEN NAZI IDEOGIE NASTREEFT !
 DE OPSTELLING VAN O.A DE NEDERLANDSE REGERING IS OP HET CRIMINELE AF HETGEEN NIET ZO VREEMD IS ALS MEN WEET DAT O.A PREMIER RUTTE DE GEHEIME BILDERBERG, BIJEENKOMST BIJWOONDE WAT NATUURLIJK BIJZONDER VREEMD IS EEN EEN ZOGENAAMD PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE...OF IS DE DEMOCRATIE DOOD?
JE ZOU MOETEN STELLEN DAT ER WEL DEGELIJK EEN BEDREIGING IS VOOR DE NEDERLANDSE VROUWEN EN DAT ZOU VOLDOENDE REDEN MOETEN ZIJN OM DE GRENZEN DICHT TE GOOIEN.
TOT SLOT EEN MEEDENKER:  NEDERLAND VALT VWB DE "VLUCHTELINGEN " ONDER HET U.N.H.C.R. VLUCHTELINGEN VERDRAG WAT ÒÒK STELT DAT IN DE PROCEDUREN ROND DE AANVRAAG ELK GEDRAG WAT VERSTOOT TEGEN DE OPENBARE ORDE VOLDOENDE REDEN IS OM "UIT TE WIJZEN "...WAAROM GEBEURT DAT NIET ?
HOOGST DUBIEUS EN ALLE REDEN OM ER MAAR VAN UIT TE GAAN DAT JE JE EIGEN VEILIGHEID MOET BEWAKEN, WANT DE STAAT ZORGT ER ZEKER NIET VOOR !

11 jan. 2016

DE LEUGEN VAN RUTTE .......

MARK RUTTE GAF NA DE VVD BIJEENKOMST EEN PERSCONFERENTIE.
DIT WAS VÒÒR HET NEERHALEN VAN DE MH-17.( 20 JULI 2014)
IN DIE PERSCONFERENTIE VERKLAARDE HIJ DAT DE NAVO HET GEBIED VAN DE OEKRAÏNE NAUWLETTEND IN DE GATEN HIELD !!!
Dit op vragen over de groeiende onrust rond Oekraïne en het vraagstuk of de NAVO in moest grijpen !

DEZE VERKLARING GAAT HEM " IN DE KONT BIJTEN " !!

HET LIGT NAMELIJK VOOR DE HAND DAT DIT MIDDELS SPIONAGESATELLIETEN GEBEURDE, AWACS vliegtuigen en satellieten !
...HOE ANDERS WIL MEN TROEPENBEWEGINGEN NAUWLETTEND IN DE GATEN HOUDEN!

NÀ HET NEERHALEN VAN DE MH-17 BLEKEN ER GEEN SATELLIETBEELDEN TE ZIJN EN DAT IS GELET OP ZIJN UITSPRAAK HOOGST DUBIEUS!
HET BETEKENT SIMPELWEG DAT HIJ ÒF NA DE VVD BIJEENKOMST MAAR WAT UIT DE DUIM ZOOG, ÒF HIJ VERDOEZELDE HET FEIT DAT ER WEL DEGELIJK NAVO SATELLIET- OF AWACS BEELDEN ZIJN, OF WAREN, MAAR ACHTER DE HAND WORDEN GEHOUDEN OM DE WARE TOEDRACHT TE VERHULLEN !
HOE DAN OOK...MARK RUTTE IS EEN LEUGENAAR ! http://www.z24.nl/bijzaken/navo-houdt-oekraine-met-radarvliegtuigen-in-de-gaten-442140
 http://nos.nl/artikel/621746-niets-ontsnapt-aan-ogen-awacs.html
 http://www.floweuroportal.eu/9353000/1/j9vvhylkg1okmyu/vjiujv2gmlvt?ctx=vgaxlcr1jzn2&s0e=vhdubxdwqrzw&start_tab0=380